ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА

  • Дата на раждане : 13/02/1958 Троян, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valentina.naydenova@parliament.bg
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно стратегия на Министерство на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно спиране на процедура за предоставена концесия.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с. Чифлик и с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
28/07/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно идея на министъра на здравеопазването за постепенно заменяне на държавните областни болници с частни и съответствието на тази идея с текста в чл. 52 ал. 1 от Конституцията на Република България.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спешна необходимост от възобновяване строителството на нов мост над река Вит в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно спешни мерки за рекултивация на депо за неопасни отпадъци отпадъци в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ангажимент за извършване на обществени превозни услуги от страна на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД по линия Троян-Плевен-Троян.
Писмен отговор на 01/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предоставяне на обобщена информация за структурата на приходите и разходите на организациите реализиращи дейност във функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 08/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно осигуряване на достъп до извънболнична медицинска помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно представяне на подробна информация за направените касови разходи от Министерството на здравеопазването, по отделни видове показатели, съгласно одобрената за съответната година бюджетна класификация за годините - 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на 19/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предоставяне на представената информация от Министерство на здравеопазването пред Националния статистически институт, във връзка с регламент (ЕС) 2015/359 на Комисията от 4 март 2015 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване, за годините 2014 г., 2015 г., 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
19/01/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно упражняване на физическа сила при задържане на гражданка от гр. Тетевен.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки при констатиран случай на опит за бракониерство на риба.
Писмен отговор на 19/01/2018.
02/02/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на родилната помощ в страната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно обобщена информация за разходваните средства от структурите на Министерския съвет за функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно обобщена информация за разходваните средства от структури на Министерството на отбраната за функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обобщена информация за разходваните средства от структури на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно приемането от Министерски съвет на промени в Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно обобщена информация за разходваните средства от структурите на МС за функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 02/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритет 2.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изпълнението на бюджета на Националната здравна каса за първото тримесечие на 2018 г..
Писмен отговор на 01/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрол върху добива на дървесина в националните паркове.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на горските пътища.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно подобряване на управлението на НЗОК.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно прехвърлянето на Изпълнителна агенция "Медицински одит", като щат и бюджет, към системата на НЗОК.
Писмен отговор на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проверки на Инспекция по труда за спазване на чл. 302 от Кодекса на труда, във връзка с дуалното обучение.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно дуалното обучение.
Писмен отговор на 12/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно участието на Министерство на здравеопазването в проект ВG05М9ОР001-3.010 "Експертиза на работоспособността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, с бенефициент Министерство на труда и социалната политика, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно обявената обществена поръчка за разработване на методики за медицинската експертиза и оценка на работоспособността в изпълнение на проект ВG05М9ОР001-3.010 "Експертиза на работоспособността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.
Писмен отговор на 19/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно недостатъчната осигуреност на населението на с. Цар Асен, община Попово с питейна вода.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряването на гр. Генерал Тошево и още 40 села с линейки за спешната медицинска помощ.
Писмен отговор на 09/11/2018.
11/01/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
11/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на достатъчно законово регламентирани приходи за общопрактикуващите лекари, за да могат същите да посрещнат разходите по закупуването на застрахователни премии съгласно Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
01/02/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно организацията на трансплантационното лечение в България.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
07/02/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за оставането и реализацията в страната на завършилите висшето си образование в България лекари, лекари със специалност и медицински специалисти (сестри и акушери).
Отговорено в зала на 07/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно броя и окомплектоването на местата за лишаване от свобода в Република България от държавни служители.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно задължения и вземания към 31.12.2018 г. на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса по държави и суми.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в Софийска област.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кърджали.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Пловдив.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Добрич.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Варна.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Габрово.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Бургас.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Хасково.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Враца.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Благоевград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Монтана.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Видин.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Ямбол.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Сливен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Ловеч.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Смолян.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Шумен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Перник.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Силистра.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. София-град.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кюстендил.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Плевен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Русе.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото състояние на Военномедицинска академия.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Търговище.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кюстендил.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Разград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебни заведения.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно финансовото състояние на лечебни заведения .
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебни заведения.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото състояние на лечебни заведения .
Писмен отговор на 01/03/2019.
07/06/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно осигуряване на Българската армия с военни психолози и политиката на Министерство на отбраната за тяхната подготовка и реализация.
Отговорено в зала на 07/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно практическото прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на личните данни (GDPR).
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно освободени или заплащани по-ниски суми под формата на потребителска такса здравноосигурени лица получили медицинска помощ.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно управление на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Петка" - гр. Видин, актуален размер и структура на разходите за персонал, съотношение на работните заплати.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно състоянието и перспектива на военния обект, намиращ се на територията на с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпленията и плащанията, както и разликата между приходите и разходите включени в Централния бюджет за 2016, 2017 и 2018 години.
Писмен отговор на 21/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно здравните изисквания към устройството на обществените перални.
Писмен отговор на 28/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно използваемостта на леглата, определени чрез Националната здравна карта (Областни здравни карти).
Отговорено в зала на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обвързване на информацията в Националната здравно-информационна система с изисквания на Системата за здравни сметки, ЕВРОСТАТ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на базата на Международната статистическа класификация на болестите (Десета ревизия - МКБ-10).
Отговорено в зала на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно публикуване на годишните финансови отчети на предприятия болници - Търговски дружества за предходни години, представили своите годишни финансови отчети.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
05/07/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политика на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
05/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно публикуване на информация за лечебните заведения на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землището на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно критерии за откриване на спешни отделения в лечебните заведения за болнична помощ, независимо от вида собственост.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно извършени проверки в Център за спешна медицинска помощ - гр. Русе през 2017 г. до месец март на 2019 г.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изпълненията на изискванията на Медицински стандарт "Спешна медицина" от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - гр. Русе през 2018 г. и до м. март 2019 г..
Писмен отговор на 05/09/2019.
26/07/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проверка на Центъра за спешна медицинска помощ - Русе и ревизия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Медика Русе" - гр. Русе.
Писмен отговор на 26/07/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно вида на Националната здравноосигурителна каса и новите финансиращи субекти в националната здравна система - осигурителни фондове или застрахователни дружества в предложения от Вас нов модел на здравеопазването.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно размера на начисления Данък добавена стойност (ДДС), включен в "Общи приходи" от доставчици на стоки и услуги към лечебни заведения, НЗОК, НОИ, Министерство на здравеопазването и други министерства и ведомства за доставени стоки и услуги, свързани с функция "Здравеопазване" в Република България през 2018 г..
Писмен отговор на 05/09/2019.
31/07/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно конкретна дата за изплащане на дължимите суми на правоимащите граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове.
Писмен отговор на 31/07/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изплащането на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания от НЗОК, считано от 01.01.2020 г.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно бъдещи действия по стабилизацията на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Ловеч.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно практиката в държавите от Европейския съюз, ЕИП и Конфедерация Швейцария относно финансиране, администриране и контрол на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията, предназначени за хора с увреждания.
Писмен отговор на 27/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно съответствието на предлагания нов здравноосигурителен модел с актовете на вторичното право на ЕС и защита правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.
Отговорено в зала на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изплатените суми и броя на българските граждани възползвали се от законовото право за получаване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, през годините 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. чрез заплащане от бюджета на МТСП, както и броя на доставчиците за съответната година.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възможност за компенсиране на граждани с дългогодишни жилищно-спестовни влогове, пропуснали възможността да бъдат включени в списъците от 2016 г..
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно реализираните "Общи приходи" и "Общи разходи", както и платените данъци (по чл. 92 от ЗКПО, чл. 50 от ЗДДФЛ и по ЗДДЗ) от Търговските дружества, реализирали икономическа дейност по код 86 - Хуманно здравеопазване /Класификация на икономическите дейности - КИД 2008/ на територията на Република България през 2016, 2017 и 2018 г..
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - Карлово.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно броя на осигурените лица от държавата за здравно осигуряване, броя на неосигурените лица за здравно осигуряване и постъпилия финансов ресурс по сметката на НАП за здравноосигурителни вноски през 2016, 2017 и 2018 г..
Писмен отговор на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно задължения и вземания (в млн. лв.) на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса към 30.09.2019 г..
Писмен отговор на 15/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно освободени доставки, съгласно чл. 39 т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, свързани със здравеопазването.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
13/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно добива на инертни материали от река Вит в района на "Боаза" - община Тетевен, област Ловеч.
Писмен отговор на 13/12/2019.
06/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно добива на инертни материали от река Вит в района на "Боаза" - община Тетевен, област Ловеч.
Писмен отговор на 06/12/2019.
06/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътни знаци Д11 и Д12, обозначаващи начало и край на населените места, през които преминават републикански пътища и проблемите, възникващи от въвеждането на ТОЛ системата.
Писмен отговор на 06/12/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
08/11/2018
09/11/2018
25/01/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Фондация "Христо Браилски" гр. Троян - член на УС
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 5 200
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 5200 лева
Име на банката/Кредитната институция - Райфайзенбанк
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма