СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ

  • Дата на раждане : 14/06/1986 Плевен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stefan.burdzev@parliament.bg
23/06/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бедствено състояние на републикански път II - 11, свързващ община Гулянци с община Никопол.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на републикански път III - 305, свързващ Плевен и Тетевен.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно "Мизия 2000" АД - гр. Плевен, визия и намерения на Министерството на земеделието, храните и горите.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на общ. Гулянци, обл. Плевен.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложително възобновяване на реконструкцията на отводнителния канал в с.Брест, общ.Гулянци, обл.Плевен.
Писмен отговор на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Плевен.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно стопанисване на общински път PVN1080 ( път II-13-с. Долни Луковит - път III-137), участък път II-13- с. Долни Луковит.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно авариралия през м. февруари 2017 г. понтонен мост на р. Искър, при с. Искър, община Гулянци, област Плевен, необходимост от спешни действия.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изпълнение на Програма за развитие на селските райони по проекти за неземеделски дейности в област Плевен.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно защитена зона BG0000181-част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", нерегламентиран добив на инертни материали в имот с кадастрален № 045001, землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно подобект "Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци към "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски" по проект:"Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С006.
Писмен отговор на 03/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно събираемостта на таксите, дължими от ВиК операторите по Закона за водите.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІІ-306 Луковит - Червен Бряг - Чомаковци - Кнежа, участък Червен бряг - Чомаковци.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ефективността на работата на оборудваните с камери и микрофони на патрулни автомобили, при превенция и разкриване на престъпления от различен характер.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно незаети бройки от щата на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проведена инвентаризация на активите в "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно обявяването на новите образци на акцизните бандероли.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на третокласния път III-305 от републиканската пътна мрежа, в участъка, преминаващ през с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътища от републиканската пътна мрежа с изтекъл експлоатационен срок на територията на обл. Плевен.
Писмен отговор на 23/03/2018.
11/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътната маркировка на път ІІІ-3005, с. Ясен - с. Катунец, обл. Плевен и Ловеч.
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път III-1307, Искър - Староселци - Ставерци, обл. Плевен.
Писмен отговор на 11/05/2018.
05/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната маркировка и пътните знаци в регион Плевен.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проведена инвентаризация на активите на "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 21/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътната маркировка на път ІІІ-3005, с. Ясен - с. Катунец, обл. Плевен и Ловеч.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състоянието на материално-техническата база на пощите в Плевенска област.
Писмен отговор на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно декларирани продажби от търговски дружества "Джи Еф Еф" АД и "Клеърс" ЕООД в системата на НАП.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липсата на скъпоструващи лекарства за Диабет тип 2 в аптечната мрежа.
Писмен отговор на 09/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпускането на отпадъчни води от промишлената инсталация на фирма "Клеърс" ЕООД.
Писмен отговор на 14/12/2018.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сключените договори за поддръжка на републиканската пътна мрежа през зимния сезон на територията на обл. Плевен.
Писмен отговор на 18/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път III-305 от републиканската пътна мрежа, преминаващ през територията на с. Садовец и с. Крушовица, обл. Плевен.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно приети мерки във връзка със създаването на Единна система за туристическа информация.
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно подготовката за предстоящото честване на 150-годишнината на Народно читалище "Съгласие 1869", гр. Плевен.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване и контрол на сечи по републиканската и общинска пътна мрежа.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно предприемане на действия за борба срещу комарите.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
26/07/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предприемане на действия за борба срещу комарите.
Писмен отговор на 26/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно контрол по изпълнението на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и § 49 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2015 г.).
Писмен отговор на 26/07/2019.
29/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Долни Дъбник, област Плевен.
Писмен отговор на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно спортната инфраструктура в община Плевен.
Писмен отговор на 06/12/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - СЦ "Прогрес" - 50% дялово участие; "Павла 2020" - 100% дялово участие; "СИД УЕБ Груп" - 40% дялово участие
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "Павла 2020" ; СЦ "Прогрес"; "СИД УЕБ Медия Груп"; Управител: "Павла 2020" ; "СИД УЕБ Груп"; СЦ "Прогрес"
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Александър Любомиров Пенков - правни въпроси
  • Габриела Спасова Хитова - здравеопазването и областната администрация
  • Радослав Георгиев Илиевски - законодателство