ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ

  • Дата на раждане : 08/09/1977 Перник, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: lyubomir.bonev@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - Черна гора
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно завишените над нормата радиологични показатели на питейната вода в 7 населени места от област Перник.
Писмен отговор на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно удостоверение за въвеждане в експлоатация на АМ Люлин.
Писмен отговор на 02/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно удостоверение за въвеждане в експлоатация на ЛОТ 0 на АМ Струма - от ПВ Даскалаво до Долна Диканя.
Писмен отговор на 30/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно укрепване на свлачища на територията на област Перник, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на участъци от път II - 63 Перник - Стрезимировци, с обща дължина 42 км.
Писмен отговор на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки за опазването, съхранението и развитието на Античен комплекс, включващ "Късноантичен комплекс Кула", "Храм-кладенец" и "Римска баня", намиращ се край с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на ремонтни дейности от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" на АМ "Люлин" за периода 2012-2017 г.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети мерки от ОД на МВР Перник срещу незаконния добив на въглища.
Писмен отговор на 19/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътища от републиканската пътна мрежа преминаващи и намиращи на територията на област Перник с изтекъл експлоатационен срок.
Писмен отговор на 01/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, изградена с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 592115 - С001 от 30 ноември 2011 г.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки за опазването, съхранението и развитието на обект паметник на културата с национално значение - Билински манастир "Св. Архангел Михаил", с. Билинци, община Брезник, област Перник.
Писмен отговор на 06/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприети действия за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно брой на сключените договори и списък на фирмите работещи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Перник.
Писмен отговор на 13/10/2017.
17/11/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно техническото състояние на съоръженията и гарантиране на безопасната експлоатация на язовирите в област Перник, с цел недопускане на риск за живота и здравето на хората и стопанските субекти.
Писмен отговор на 17/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно предоставяне на концесии за добив на подземни богатства в област Перник.
Писмен отговор на 17/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мост над р. Ябланица (42+600 км), част от Републикански път II-63 от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на обл. Перник.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно последващ контрол по изпълнението на Договор с № 14/321/01326, между Държавен фонд "Земеделие" и община Земен.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на законови задължения за издаване на наредба по чл.24в от Закона за автомобилните превози.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Брезник.
Писмен отговор на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Земен.
Писмен отговор на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съоръжение (мост), намиращо се на 83+200 км, част от републикански път I-6, преминаващ през територията на обл. Перник.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Перник.
Писмен отговор на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ.Трън.
Писмен отговор на 09/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Радомир.
Писмен отговор на 09/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ковачевци.
Писмен отговор на 09/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, отнасящи се до Пернишка област.
Писмен отговор на 09/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІІ 623 Извор - Лобош - Земен.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на община Перник.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата за питейни нужди на територията на общ. Перник.
Писмен отговор на 16/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на специализирания автомобилен парк към центровете за спешна медицинска помощ.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Околна среда" в периода 2007-2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтни дейности на пътна инфраструктура на АМ "Люлин".
Отговорено в зала на 23/03/2018.
30/03/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политика на Министерството на енергетиката в областта на топлоснабдяването.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата, предназначена за питейни нужди на територията на общ. Трън.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на общ. Брезник.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на общ. Радомир.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на общ. Земен.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно взетите мерки и контрола по изпълнението на горскостопанските планове и програми по защитата на горските територии от ерозия и порои на територията на Северозападно, Северноцентрално, Североизточно, Югоизточно, Югозападно и Южноцентрално държавни предприятия.
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки за опазване и развитие на "Античен комплекс", разположен в землището на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник, включващ "Храм-кладенец", "Късноантична крепост "Кула", "Римска баня".
Отговорено в зала на 30/03/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно укрепване на свлачищата и срутищата, намиращи се в близост до и на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на Област Перник с цел недопускане на риск за живота и здравето на хора и нестопански субекти.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвяне на технически паспорти на язовирите находящи се на територията на Пернишка област.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по ОП "Околна среда" за периода 2007 -2013 г с бенефициент Община Перник.
Писмен отговор на 20/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно проблеми с функционирането на Търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел поддържан от Агенция по вписванията.
Писмен отговор на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки за опазване на храм "Свети Йоан Кръстител - Летни" с Поцърненци общ. Радомир.
Писмен отговор на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно ремонт на храм "Света Петка" гр. Брезник, общ. Брезник.
Писмен отговор на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно укрепване на свлачищата и срутищата, намиращи се на път ІІ - 63, част от републиканската пътна мрежа на територията на област Перник, с цел недопускане на риск за хора и нестопански субекти.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно административно обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Наредба № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с амбразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им.
Писмен отговор на 11/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно откриване а ГКПП Банкя-Петачинци между Република България и Репубика Сърбия.
Писмен отговор на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно взетите мерки за ускорено усвояване на повредената от корояди дървесина, за ограничаване на повредите от биотични фактори в иглолистните гори и за възстановяване на засегнатите площи.
Писмен отговор на 01/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно договори на Агенция "Пътна инфраструктура" за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа в периода 2014 г. - 2018 г..
Писмен отговор на 29/06/2018.
05/09/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за осигуряване и поддържане на доброто експлоатационно състояние на пътищата от държавната пътна мрежа.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно създаването на специализирани карти по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър.
Писмен отговор на 29/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно извършени залесителни дейности в горски територии с цел създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии.
Писмен отговор на 06/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на транспортна връзка между път I-6 и централната градска част на гр. Перник, в района на комуникационен възел "Марина бара".
Отговорено в зала на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път ІІІ-6372: с. Вукан - с. Костуринци - с. Стайчовци - с. Долна Мелна - с. Долна Лука.
Писмен отговор на 27/07/2018.
14/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изградена през 2017 г., чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, нова канализация в кв. "Делниче", гр.Батановци, община Перник.
Писмен отговор на 14/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно създаването, организацията и законовото изискване за двустранна връзка между кадастъра и имотния регистър.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблем с предоставянето на водоснабдителна услуга в махала "Андрейна", гр. Батановци, общ.Перник.
Писмен отговор на 12/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно проблеми с функционирането на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поддържан от Агенцията по вписванията.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно списък на акредитираните лаборатории за анализ на строителните материали.
Писмен отговор на 19/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обмена на данни между кадастъра и имотния регистър.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно реализиране на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.".
Писмен отговор на 12/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разходвани средства за укрепване на свлачища и срутища по републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съществуващи доклади, анализи и оценки за актуалното състояние на съоръженията (мостове и тунели) по републиканската пътна мрежа-пътищата от първи, втори и трети клас и автомагистралите.
Писмен отговор на 26/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтните дейности на пътната инфраструктура и съоръжения на Северна скоростна тангента.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ за Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник, съгласно проект № DIR-592115-1-11, финансиран от Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно броя и размера на финансовите корекции по ОПРР 2014 - 2020 г. и конкретните общини, на които са наложени тези корекции.
Писмен отговор на 23/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно броя и размера на финансовите корекции по ОП "околна среда 2014-2020 г." и конкретните общини на които са наложени тези корекции.
Писмен отговор на 16/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 30/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно функциониране на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Писмен отговор на 30/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инструмент JESSICA.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от Програма за трансгранично сътрудничество към МРРБ.
Писмен отговор на 07/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 14/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата, която е предназначена за питейни нужди на територията на всички общини в област Перник.
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г..
Писмен отговор на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно състояние на паметниците накултурата от национално значение в област Перник.
Писмен отговор на 21/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на законовите правила за устройство и застрояване на Столична община.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
23/11/2018
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването, приемането и влизането в сила на Общи устройствени планове (ОУП).
Отговорено в зала на 23/11/2018.
14/12/2018
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката в областта на кадастъра - създаване и поддържане, обслужване на граждани.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
25/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвени доклади и анализи с оценка за актуалното експлоатационно състояние на съоръженията (мостове, тунели и виадукти) по републиканската пътна мрежа - пътищата от І, ІІ и ІІ клас и автомагистралите.
Писмен отговор на 25/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно липса на шумоизолираща стена на Лот 0 на АМ "Струма" в района на кв. Църква и с. Студена, намиращи се на територията на общ. Перник.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно промените в Закона за опазване на земеделските земи.
Писмен отговор на 18/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно списък на свързаните лица с акредитираните лаборатории за анализ на строителни материали.
Писмен отговор на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Перник.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-637 гр. Трън - с. Вукан - с. Пенкьовци.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно ремонт на покрива на Националната библиотека "Кирил и Методий" и кога ще бъдат решени основните проблеми, включително условията на труд, в най-стария културен институт.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. на МРРБ, приет с Решение № 458 на Министерския съвет от 01.08.2013 г., в частта: II. Стратегия за развитие на Югоизточен район, т. 3 - Стратегическа цел 4.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. на МРРБ, приет с Решение № 458 на Министерския съвет от 01.08.2013 г., в частта: II. Стратегия за развитие на Югоизточен район, т. 3 - Стратегическа цел 3.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. на МРРБ, приет с Решение № 458 на МС от 01.08.2013 г., в частта: II. Стратегия за развитие на Югоизточен район, т. 3 - Стратегическа цел 2.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. на МРРБ, приет с Решение № 458 на МС от 01.08.2013 г., в частта: II. Стратегия за развитие на Югоизточен район, т. 3 - Стратегическа цел 1.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Трън.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Перник.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Земен.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Радомир.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Брезник.
Писмен отговор на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Перник.
Писмен отговор на 15/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно финансов ресурс предназначен за ремонт на тренировъчна зала за футбол в спортен комплекс "Миньор" в гр. Перник.
Писмен отговор на 08/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно противоречиви данни в учебниците по география и икономика V и VI клас, издавани от различни авторски колективи.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени укрепителни дейности на свлачище при км 8+800 и ремонтни дейности на първи тунел "Мало Бучино" на АМ "Струма".
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническа инфраструктура на АМ "Струма".
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно средства отпуснати за опазване и развитие "Античен комплекс", разположен в землището на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник, включващ "Храм-кладенец", Късноантичната крепост "Кула", "Римска баня".
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация, ремонтни дейности и стойността им на територията на общ. Перник.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на съоръжение (мост), намиращо се на км 83+200, част от републикански път I-6 от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ през територията на обл. Перник.
Писмен отговор на 01/03/2019.
28/06/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно великденските добавки към пенсиите на пенсионери, които освен пенсия, отпусната в България, получават и пенсия от друга страна.
Писмен отговор на 28/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки за опазване и развитие на "Античен комплекс", разположен в землището на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник, включващ "Храм - кладенец", Късноантична крепост "Кула", "Римска баня".
Отговорено в зала на 21/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътните съоръжения по път I-6 на територията на обл. Перник.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
21/06/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно отпуснатите средства за опазване и възстановяване на паметниците на културата от национално значение, намиращи се на територията на обл. Перник.
Писмен отговор на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на речните корита на територията на обл. Перник.
Писмен отговор на 21/06/2019.
20/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно състоянието на язовир "Студена".
Писмен отговор на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на язовир "Студена".
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние - тол..
Писмен отговор на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно дигитални карти и процедури във връзка с въвеждане на "тол-системата".
Писмен отговор на 20/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно качеството на водата, предназначена за питейни нужди на територията на всички общини в област Перник.
Писмен отговор на 08/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водната криза в община Перник.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно водната криза в община Перник.
Писмен отговор на 22/11/2019.
06/12/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - "М Конкрол" ЕООД; "Стройкомплект АБ" ООД
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Кръстинка Иванова Ботева - регионална политика и местно самоуправление
  • Милен Стоянов Георгиев - правни въпроси
  • Ралица Илиева Андреева - Любенова - регионалната политика и местното самоуправление