ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ

  • Дата на раждане : 08/08/1965 с. Драгоево, България
  • Професия: филолог;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ivan.ivanov@parliament.bg
14/07/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за финансовите резултати и товарооборота на Пристанище Варна ЕАД.
Писмен отговор на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на депо за отпадъци във вододайната зона на Варна.
Писмен отговор на 01/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната пътна инфраструктура на територията на Варненска област.
Писмен отговор на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно управление на Асоциация по ВиК Варна.
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно подобект "Инсталация за компостиране на зелени отпадъци/биоразградими отпадъци към "Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" по проект: "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C004.
Писмен отговор на 27/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно разрешения за реда и начина на оползотворяване на шлама (утайка) отпадаща от инсталациите за сепариране на биогаз в инсталациите за преработка на отпадъци.
Писмен отговор на 03/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро.
Писмен отговор на 17/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъците депонирани в района между Института по Хидродинамика и летище "Чайка" във Варна.
Писмен отговор на 01/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структурата и размера на задълженията на община Варна.
Писмен отговор на 08/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно торови маси генерирани от "Тетрахиб" АД, с. Никола Козарево, област Шумен, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно статутът на Складови Магазини № 5 и № 6 при Пристанищен терминал Варна Запад при Пристанище Варна ЕАД.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно торови маси генерирани от "ТЕТРАХИБ" АД, с. Никола Козлево, област Шумен, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъци (утайки) депонирани в района между Института по Хидродинамика и летище "Чайка" във Варна.
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно транспортиран отпадък с код 15 02 03 от площадката на "Амилум България" ЕАД гр. Разград Северна индустриална зона, чрез транспорт на "Инвест Стил" ЕООД гр. Русе с ЕИК********* до площадка за оползотворяване чрез компостиране за периода м. Януари 2015 - м. Ноември 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Бяла/Варненско/ за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Долни Чифлик за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Белослав за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Дългопол за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Ветрино за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Вълчи дол за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Провадия за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Суворово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Аксаково за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Община Аврен за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК *********, развиваща производствена дейност в защитена зона "Студена река" по Натура 2000, с код 0000233 в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договор за БФП BG161РО003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурентоспособността на "Е.МИРОЛИО" ЕАД чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки".
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно договор за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони за периода..
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно начина на отглеждане на животни и капацитета на съоръженията в "Животновъден комплекс Живко Тенев" ЕООД с ЕИК ********* и "НЕДКО НЕДКОВ - БИОГАЗ - ОВЧАРОВО" ЕООД с ЕИК********* в с. Овчарово, община Добричка, област Добрич.
Писмен отговор на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно начина на отглеждане на животни и капацитета на съоръженията в "Животновъден комплекс Живко Тенев" ЕООД с ЕИК ********* и "НЕДКО НЕДКОВ - БИОГАЗ - ОВЧАРОВО" ЕООД с ЕИК ********* в с. Овчарово, община Добричка, област Добрич.
Писмен отговор на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инвестиционен проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците Разград по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците издаден на ППК "СТАРТ 93" с ЕИК********* оператор на "Инсталация за компостиране на животински отпадъци", находяща се в имот № 063024 на територията на тлеугоителен комплекс в стопански двор, местност "Ливадите", с.Караманово, Община Ценово, Област Русе.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК*********, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, Община Ценово, Област Русе.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК *********, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с.Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно негативните явления пораждани от генерираните газови емисии, твърд и течен инфилтрат от инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, върху здравето на населението в гр. Нова Загора, течащи и подпочвени води и почви.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отчитане на концентрациите на диоксини и диоксиноподобни съединения в димните газове на пещите използващи за гориво RDF в "Девня Цимент" АД, гр. Девня, област Варна.
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхраненията на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: *********, развиваща производствена дейност в с. Драгомъж, община Исперих, област Разград.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро от свинекомплекс собственост на "Манекс Сън" АД в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна в Белославското езеро.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно сигнал на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ за нередности и измами с Еврофондовете.
Писмен отговор на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК ********* развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 05/04/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно третирани земеделски земи и култури с незаконен течен тор представляващ екстракт от компост произведен в инсталация за компостиране за аеробно динамично компостиране, изградена с финансиране по договор № 18/121/0683 от 28.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г..
Писмен отговор на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договор на бенефициент с ЕИК********* за БФП по проект №BG161РО003-2.3.02-0260-0001 с източник на финансиране ЕФРР по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"2007-2013 в съответствие с чл.33 от Регламент на Съвета (ЕО) №1083/2006.
Писмен отговор на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, издаден на ППК "СТАРТ 93" с ЕИК ********* оператор на "Инсталация за компостиране на животински отпадъци", находяща се в имот № 063024 на територията на телеугоителен комплекс в стопански двор, местност "Ливадите", с Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 05/04/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно декларирана валута (внесена) в размер на два милиона евро през 2014-2015 години на митниците на ГПП Гюешево и Летище София.
Писмен отговор на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно Договор за Инвестиционен банков кредит предоставен на ползвателя на БФП по Договор № 18/121/0683/28.08.2014 г с включен от НГФ в гарантирания портфейл с референтен № 20000502/05.01.2015 г.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Договор № ВК-03-349 от 19.10.2015 г., подписан между "Амилум България" ЕАД и Община Разград с предмет заустване на производствен отпадни води от обекта, находящ се в Северна индустриална зона в ГПСОВ - гр. Разград, поради спряна от експлоатация ГПСОВ.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отчитане на концентрациите на диоксини и диоксиноподобни съединения в димните газове на пещите, използващи за гориво RDF в "Девня Цимент" АД, гр. Девня, обл.Варна.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно сключен Административен договор между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" и общините включени в Регионално сдружение за управление на отпадъците Разград за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16П10Р002-2.002-0006-С01.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно удостоверение по чл. 6 от Наредба № 21/23.11.2016 г на Министъра на земеделието, храните и горите.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно дадени гаранции от Национален Гаранционен Фонд по създадена схема за собствен риск на НГФ 2014/2015 - приключила в края на м. септември 2015 г. по отпуснатите инвестиционни банкови кредити от "Обединена Българска Банка" АД на кредитополучатели с ЕИК - изброени.
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на Инвестиционната програма на Пристанище Варна ЕАД за 2017 г.
Писмен отговор на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изясняване на обстоятелствата при изграждането на депото за неопасни и опасни отпадъци от ДЕВЕН АД.
Писмен отговор на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно обезвреждането на опасни и неопасни отпадъци в сгурошламоотвал "Падина" от ДЕВЕН АД.
Писмен отговор на 04/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрол по изпълнението на дългосрочен договор с Държавно горско стопанство Сеслав.
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустване на отпадни производствени води от млекопреработвателно предприятие във водоеми в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград.
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено по Инвестиционното предложение за "Изграждане на инсталация за производство на течен органичен тор "Екстра Форс"/ "EXTRA FORCE" на възложителя "Пестицид" ЕООД с ЕИК *********, гр. Костинброд, с удостоверение за регистрация № 269/21.03.2018 г., издадено от Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните.
Писмен отговор на 11/05/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: *********, развиваща производствена дейност в землището на с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград.
Писмен отговор на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно риск от флуор под формата на стабилните му съединения OF2, 2HF, SF6, PF5, CIF3 в повърхностното водно тяло - река Провадийска, с код BG2PR100L001, BG2PR100L002, BG2PR100L003, BG2PR900L019.
Писмен отговор на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торови маси генерирани от ППК "СТАРТ 93" с ЕИК: *********, с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно количествата течна фракция отпаднала от свинекомплекс собственост на "Манекс Сън" АД в село Слънчево, община Аксаково, област Варна в периода от 01.01.2012 г до 01.03.2018 г.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осъществени проверки от служители на Държавен фонд "Земеделие".
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проверка на място във връзка с изпълнението на дългосрочен договор с ДГС Сеслав.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възложени проверки за спазване на данъчното и осигурително законодателство от "МАГ" ООД, "ПУЦ - БОБОВ ДОЛ" ЕООД и "МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕНЕРГОРЕМОНТ" ООД.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно доклад за извършена проверка в периода 22.03 - 24.03.2017 г. по изпълнение на условия в комплексно разрешително (КР) №322-НО-ИО-А1/2012 г. на производствена площадка на оператора "Свинекомплекс Бръшлен" АД.
Писмен отговор на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН).
Писмен отговор на 29/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитет на съоръженията за съхранение на течна торова маса.
Писмен отговор на 06/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването в общ. Аксаково и обл. Варна.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от 36 607 свине, съгласно Регистър на БАБХ от 30.05.2018 г. за отглеждани в животновъден обект с Рег. № 7400А - 0495 в гр. Исперих, община Исперих, област Разград.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осъществени проверки от служители на ДФ "Земеделие".
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдните обекти с рег. №:6075-0146 в с. Пъстрен и рег. №6269А-0185 в с. Боздуганово и двете за промишлено отглеждане на свине в област Стара Загора.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "Вардмекс" ООД.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитет на съоръженията за съхранение на течна торова маса.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изискване за осигуряване на затапени отточни канали под боксовете в помещенията за отглеждане на свине.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно търговия с електрическа енергия, извършвана от Юридическо лице.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдни обекти с Рег. № 8700-0900, 8677А-0001, 8600Б-0002, 8600Б-0001.
Писмен отговор на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разрешителни издадени от Национална служба за растителна защита при Българската агенция по безопасност на храните за повторно използване на утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадни води-Кубратово с оператор "Софийска вода" АД върху земеделски земи.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно решение по утилизация на утайката от Пречиствателна станция за отпадни води "Златни Пясъци".
Писмен отговор на 05/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно финансово и оперативно състояние на свързаните предприятия с "Държавна консолидационна компания" ЕАД.
Писмен отговор на 28/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Претоварна станция оборудвана с инсталация за сепариране на рециклируеми отпадъци от твърди битови отпадъци в общ. Попово.
Писмен отговор на 12/10/2018.
05/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно водовземане от подземни води в с.Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно разрешителни за водовземане за поене на животни от подземни води в с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно брой свине отглеждани през стопанските години от 2012 до 2017 г в животновъден обект с рег.номер № 9144-0461.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно зачестили оплаквания и притеснения относно дейността на производствени съоръжения на фирма "Авалон Индъстри" АД в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно количествата инфилтрат - течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитети на съоръженията за съхранение на оборски тор в животновъдни обекти с Рег. №:7327-0119, 7330-0002, 7400-0001, 7445-0249, 7477-0140, 7332-0001, 7532-0531, 7288-0092, 7239-0054, 7168-0010, 7171-0074, 7167-0099, 7340-0106, 707-0074, 7060-0325, 7570-0575, 7583-0195.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно количествата инфилтрат-течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи.
Писмен отговор на 12/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договор за БФП BG161PO003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурунтноспособността на "Е. Миролио" ЕАД, чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки".
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно производство на "нестандартен компост" на площадката на "Е. Миролио" ЕАД, в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен от "специален неопасен отпадък" с код 04 02 20.
Писмен отговор на 26/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно вложени количества компост, произведен от "Е. Миролио" ЕАД, на площадката в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, в площи за отглеждане на зърнени култури и лозя.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно вложени количества компост произведен от отпадък с код 15 02 03, генериран от "Амилум България" ЕАД.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на торови маси в животновъдните обекти в и извън регулация в селата Караманово и Пиперково, общ. Ценово, обл. Русе.
Писмен отговор на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предадени количества "компост" произведен на площадката за компостиране в с. Еленово, община Нова Загора, обл. Сливен към депо за отпадъци гр. Добрич.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно съхранение на течна торова фракция.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно третиране на земеделски земи с "компост", произведен от отпадък с код 15 02 03 (абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02).
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на течна торова фракция.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадък с код 07 05 10* - приет и утилизиран чрез изгаряне на площадката на "Грийнбърн" ЕООД, гр. Разград в периода от 22.08.2017 г. до 01.05.2018 г..
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно продадени за оползотворявани в земеделието 80 863,48 тона течна фракция и 18 201,80 тона твърда торова фракция генерирани в инсталация за "Биогаз" на "Енерджи 2" - Нова Загора през периода от 01.04.2015 г. до 01.09.2018 г..
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно резултатите от проверката на място (ПнМ) извършена от служители на дирекция "Технически инспекторат" към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) през м. септември и м. октомври 2018 г. относно изпълнение на Договор № 18/121/06803.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ за Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник, съгласно проект № DIR-592115-1-11, финансиран от Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на течна фракция оборски тор, отпадащ от 36 607 свине в животновъден обект с рег. №7400А-0495.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на течна фракция оборски тор, отпадащ от 35 046 свине в животновъден обект с рег. №7069А-0001.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно установени неправомерни действия и издаване на документи с невярно съдържание.
Писмен отговор на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно приходи от продадени активи на държавни предприятия.
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно въвеждане в редовна експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води на площадката на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград.
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предадени производствени отпадъци, генерирани от дейността на "Биовет" АД през клон Разград на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците.
Писмен отговор на 23/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на "Биовет" АД, клон Разград.
Писмен отговор на 14/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на количествата течен инфилтрат, генерирани от инсталацията за биогаз, преработваща текущата оборска тор, генерираща се в животновъдни обекти с № 3667-0015, 3667-0016 и 3667-0071 в село Добри Дол, община Лом, област Монтана.
Писмен отговор на 07/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предадени производствени отпадъци генерирани от дейността на "Грийнбърн" ЕООД на площадка гр. Разград, на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи издадени по реда на Закона за управление на отпадъците.
Писмен отговор на 14/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно образувани, депонирани, предадени на фирми притежаващи необходимите документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците и обезвредените чрез изгаряне на класифицирани като опасни отпадъци генерирани от "Биовет" АД клон Разград.
Писмен отговор на 14/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инсталации за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци.
Писмен отговор на 11/01/2019.
11/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно постигнато натоварване на подобект "Инсталация за компостиране на зелени отпадъци/биоразградими отпадъци към "Регионалната система за управление на отпадъците" в регион Варна (Аксаково) , финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № DIR-5112122-C004.
Писмен отговор на 11/01/2019.
21/12/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно сигнали на граждани относно защита интересите на държавата.
Писмен отговор на 21/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Варна.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно условията в местата за лишаване от свобода в България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно даване на съгласие по чл. 26, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на отпадъците за ползване на регионалната система за управление на отпадъците от общини, извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблеми с въвеждане в експлоатация на проект "Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020".
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно информация относно регистрирани земеделски производители на аквакултури.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно информация относно регистрирани земеделски производители на аквакултури.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро от свинекомплекс в с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна.
Писмен отговор на 01/03/2019.
15/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно влагане на количества течен оборски тор в земеделските земи.
Писмен отговор на 15/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети действия по възстановяване на неправомерно изплатените суми по Договор № 18/121/06803 от 28.08.2014 г., подписан между Държавен фонд "Земеделие" и ППК "СТАРТ 93".
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустените в Белославското езеро количества течна торова фракция от свинекомплекс в с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна в периода от 01.01.2012 г. до 3.12.2018 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
28/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване и контрол на сечи по републиканската и общинска пътна мрежа.
Писмен отговор на 28/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно съдебни дела срещу Република България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
Писмен отговор на 28/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно съдебни дела срещу Република България.
Писмен отговор на 21/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно имоти на Технически университет - Варна.
Писмен отговор на 05/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно местата за съхранение на отпадни води и нерегламентирано заустване на отпадни води от свинекомплекс в с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно контрола върху изпълнението на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 05/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно въведени в експлоатация към 31.07.2017 г. инсталации за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци, изградени по ОПОС 2007-2013 г., в регионалните системи за управление на отпадъците в градовете Бургас, Видин, Перник, Разлог, Луковит, Габрово, Варна (Аксаково), Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Плевен, Добрич (2 бр.), Панагюрище, Хасково, Велико Търново и Стара Загора.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проект "Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе".
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инсталации за "аеробно компостиране" и от "анаеробна инсталация за разделно събирани биоотпадъци" в очертанията на Столична община и рекултивация на старото депо за ТБО край Долни Богров - София.
Писмен отговор на 08/11/2019.
04/10/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно вторичната биомаса от инсталация за биогаз (централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса) с местоположение в имот с идентификатор 87374.511.442 по плана на гр. Ямбол, община Ямбол.
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно съхранение на опасни отпадъци.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно окончателен Доклад по сертификация № 47/31.03.2017 г. по регистрирана нередност с национален номер ОПРК/15/РР/190 от 12.11.2015 г. по ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0039-С0001.
Писмен отговор на 08/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно утилизация в Република България на битови отпадъци, редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацефтичните производства в т.ч. утайки и мицели, внесени от трети страни през периода от 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г. от 534 броя дружества.
Писмен отговор на 22/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно промишлени свинеферми с възникнали огнища на болестта Африканска чума по свинете през 2019 г..
Писмен отговор на 22/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно внос на редуцирано гориво (RDF), болнични отпадъци и отпадъци от фармацефтичните производства в т.ч. утайки и мицели от трети страни през периода от 01.08.2014 г. до 28.08.2019 г..
Писмен отговор на 22/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно производство на компост в Инсталация за биологично третиране (ИБТ) "Хан Богров".
Писмен отговор на 29/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейности свързани със строителството на автомагистрала "Хемус".
Писмен отговор на 06/12/2019.
13/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно дейности свързани със строителството на автомагистрала "Хемус".
Писмен отговор на 13/12/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 215 000
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 215000 лева (ипотечен кредит)
Име на банката/Кредитната институция - УниКредит Булбанк (ипотечен кредит)
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Георги Миланов Миланов - информационни технологии и съобщения