ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ

  • Дата на раждане : 11/04/1973 Карнобат, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: todor.baychev@parliament.bg
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път Карнобат - Средец.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложителен ремонт на път ІІІ-539 Трояново - Аспарухово - Карнобат.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно спазване на законовата процедура и добрата практика при проведен конкурс в ИА "ВКВПД", в Териториален отдел - Бургас, главна дирекция "Военни клубове и военно-почивно дело".
Писмен отговор на 19/09/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно правена ли е справка с Контролно-техническата инспекция за броя на земеделската техника, която е надлежно закупена и регистрирана при тях и броя на издадените разрешителни за движение на извънгабаритни пътни превозни средства, при условията на чл. 8, ал. 2 и 3 на Наредба № 11 на Министерски съвет от 03.07.2001 г. Правена ли е оценка и анализ на икономическия ефект и ефективността на приложеното на горецитираната наредба?.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно реформа в системата на местата за лишаване от свобода.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуализиране на избирателните списъци в системата на ГРАО.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Карнобат.
Писмен отговор на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно провеждане на съдебна реформа според приетата Стратегия.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно какъв е броят на българите, които получават минимална работна заплата като трудово възнаграждение.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно какви са конкретните мерки за борба с битовата престъпност, които са реализирани към настоящия момент.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно водачи на МПС с повече от три невлезли в сила наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата и какъв e процентът на наложени административни мерки от органите на КАТ, с оглед на т.нар. висящи производства.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно работата и преките резултати на ГДБОП.
Писмен отговор на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно в кои РПУ към Министерството на вътрешните работи на територията на Бургаска област се провеждат ремонтни дейности на сграден фонд с цел подобряване условията на труд.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Сунгурларе.
Писмен отговор на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Малко Търново.
Писмен отговор на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Айтос.
Писмен отговор на 02/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприетите мерки за превенция срещу престъпността на територията на курортен комплекс "Слънчев бряг" и черноморските общини.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно установяване причините и условията, способстващи извършването на престъпления против личността на детето, с цел своевременното им отстраняване.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Поморие.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Несебър.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Руен.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Камено.
Писмен отговор на 30/03/2018.
11/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология на МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения срещу футболните хулигани.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно какъв е броят на служителите в администрацията на МВР и на ръководените от Вас държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури създадени като самостоятелни юридически лица.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно профила на кандидатите, подали молби за получаване на българско гражданство.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно възможност за развитие на поклоннически туризъм.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно производства по придобиване на българско гражданство и техния брой по години.
Писмен отговор на 13/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно конвенциите за уреждане на гражданството на лица с двойно гражданство и за предотвратяване на възникването на двойно гражданство.
Писмен отговор на 06/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно размера на инвестиции от Кралство Испания.
Писмен отговор на 13/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно размера на инвестиции от Катар.
Писмен отговор на 13/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно размера на инвестиции от Гърция.
Писмен отговор на 13/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно размера на инвестиции от Саудитска Арабия.
Писмен отговор на 13/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно констатациите на Министерството на земеделието, храните и горите, довели до масово избиване от Българската агенция по безопасност на храните на домашни животни в Странджа планина, поради случаи на чума и предприетите мерки за недопускане на други подобни случаи.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
05/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за извършване на частна охрана.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно възможности за осигуряване на спешна медицинска помощ.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от Бургаска област.
Писмен отговор на 15/02/2019.
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма