СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА

  • Дата на раждане : 28/09/1958 Карнобат, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 40 НС 42 НС 43 НС
  • E-mail: svetla.piralkova@parliament.bg
28/04/2017
Питане към Николай Денков, служебен министър на образованието и науката относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР).
Отговорено в зала на 28/04/2017.
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно удължаване на срока за приема на заявления за директни плащания за кампания 2017 г.
Писмен отговор на 02/06/2017.
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) през 2017 г..
Отговорено в зала на 19/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на новата методика за определяне на цената на услугата "Доставяне на вода за напояване".
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно закупуване на частни гори от държавните горски предприятия през 2016 г.
Писмен отговор на 02/06/2017.
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно използването на еднодневните трудови договори в селското стопанство.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
30/06/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно реализиран внос на месо в България през 2016 г..
Писмен отговор на 30/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разходване на Фонд "Инвестиции в горите" от държавни горски предприятия предприятия през 2016 г., планове за 2017 г.
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно структурни и финансови проблеми в Изпълнителна агенция "Борба с градушките".
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие и подпомагане на биологичното пчеларство в България.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предстоящо одобрение на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г..
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно актуалното финансово състояние на общините на Република България.
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сключване на договор за изпълнение на общинската мярка по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020".
Отговорено в зала на 23/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно приключили процедури за смяна на предназначението на земеделски земи.
Писмен отговор на 30/06/2017.
28/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии.
Писмен отговор на 28/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управление на Държавния поземлен фонд.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно процедура по включване на споразуменията за стопанисване на земеделски земи.
Писмен отговор на 21/07/2017.
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно провеждането на политиката по безопасност на храните.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно регистрация на правните основания за ползване на земеделските земи.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републиканската пътна мрежа, свързваща общините Попово и Търговище.
Писмен отговор на 29/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на чл. 20 от Закона за посевния и посадъчен материал.
Писмен отговор на 19/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изпълнение на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МЗХГ и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на сектор "Гори".
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на населението с дърва за огрев през 2017 г.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно актуални данни за хората с увреждания в страната.
Писмен отговор на 06/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изпълнение на приходите за първите девет месеца на 2017 г. от второстепенните разпоредители на бюджетни кредити в МЗХГ.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на възстановяването на собствеността върху земеделските земи.
Писмен отговор на 10/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управлението на земите от Държавния поземлен фонд.
Писмен отговор на 03/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката по отношение здравеопазването и хуманното отношение към животните, осъществявана от Българската агенция по безопасност на храните.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - град Стара Загора.
Писмен отговор на 24/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерство на земеделието, храните и горите в сектор "Пчеларство".
Писмен отговор на 17/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на програмата на правителството за периода 2017 - 2021 г..
Отговорено в зала на 01/12/2017.
01/12/2017
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 01/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно удължаване на срока за използване на глифозата в земеделието.
Писмен отговор на 19/01/2018.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проекти по ПРСР 2007 - 2013 г. за изграждане на фотоволтаични централи по мерки 311 и 312.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване".
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изплащане на субсидиите на земеделските стопани.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прием на проекти по мярка 6.1 от "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-4072, участък Стражица - Николаево - Попово.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реконструкция на сградата на Областна дирекция "Земеделие" в гр. Стара Загора в нарушение на Закона за културното наследство.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагането на регламента "Омнибус" в страните членки на ЕС от 01.01.2018 г.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно критерии за определяне на понятието "иновации в земеделието" в Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020).
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно оценката на Министерството на труда и социалната политика относно сключените през 2017 г. на еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагане на Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда на прилагане на Схемите за директни плащания.
Писмен отговор на 26/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерките на Европейската комисия за наблюдението и проучването на болести, които причиняват огромни щети..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно регистрацията на земеделска и горска техника в страната за 2016 и 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно приемането от Министерски съвет на промени в Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрола на горските територии като дейност на Изпълнителната агенция по горите.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проведена инвентаризация на активите в "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проект по Мярка 6, Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно конкурс за главен секретар в Областна дирекция "Земеделие" -Стара Загора.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно насоки за кандидатстване по мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия с горски продукт" от Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управление на средствата по Фонд "Инвестиции в горите".
Писмен отговор на 05/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на Изпълнителна агенция "Борба с градушките".
Писмен отговор на 04/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на магистрала Хемус.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новото райониране на страната.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно заплащането на труда на заетите в науката.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно внос на мляко и палмово масло в страната през 2016 и 2017 г..
Писмен отговор на 27/04/2018.
11/05/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на сектор "Пчеларство".
Отговорено в зала на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на община Гулянци, обл. Плевен.
Писмен отговор на 11/05/2018.
01/06/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно държавната политика и готовността на Министерството на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция "Борба с градушките" за предотвратяване на щети на населението и на земеделските стопани.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно определяне на ставките на площ обработваема земя и сроковете за изплащане на субсидиите към земеделските стопани за кампания 2017 г.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки за обезвреждане на животински отпадъци в страната.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно епизоотичната обстановка в страната.
Писмен отговор на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрол върху добива на дървесина в националните паркове.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на горските пътища.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагане на мярката таван на субсидиите за периода 2014 - 2017 г..
Писмен отговор на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми в хидромелиорациите при новия поливен сезон.
Писмен отговор на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки за подкрепа на младите фермери чрез програми на национално ниво и чрез Общата селскостопанска политика.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно отмяната на чл. 23 от Наредба № 3/2015 г. на Министерството, на земеделието, храните и горите за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно отмяна на Заповед № РД09-459 от 16.05.2018 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития".
Писмен отговор на 13/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно компенсиране на загубите на фермерите, в резултат от констатирани огнища на чума по дребните преживни животни.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проведена инвентаризация на активите на "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 21/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изпълнение на оперативна програма "Морско дело и рибарство".
Отговорено в зала на 21/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при тютюнопроизводството и мерките, които Министерство на земеделието, храните и горите предприема за тяхното решаване.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
05/10/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
05/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на дърва за огрев за населението за предстоящия зимен сезон.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно изпълнение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно недостатъчната осигуреност на населението на с. Цар Асен, община Попово с питейна вода.
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно осъществяване на дейности по обезвреждане на животински отпадъци.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрола за изпълнението на изискванията на наредбата за доставка на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".
Писмен отговор на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при изпълнението на договори, сключени от Държавен фонд "Земеделие" с доставчици по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".
Отговорено в зала на 23/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно изпълнение на програма "Иновации и конкурентоспособност".
Отговорено в зала на 16/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно ситуацията на пазара на розово масло в страната.
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно епизоотичната обстановка в област Хасково.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно несъответствия в изискванията на наредбата за доставка на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" и одобрените кандидати по нея.
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно оградата по сухоземната граница с Румъния, изградена за предотвратяване на преминаването на диви прасета на територията на България.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно контролът за опазване на околната среда и регистрираните обекти за обезвреждане на животински отпадъци.
Писмен отговор на 14/12/2018.
11/01/2019
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
11/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно депониране и балиране на твърди отпадъци в Община Попово, област Търговище.
Писмен отговор на 11/01/2019.
11/01/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно резултати от стопанисване на земеделските земи за стопанската 2017/2018 година.
Писмен отговор на 11/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно промените в Закона за опазване на земеделските земи.
Писмен отговор на 18/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политиката за заплащане на труда на заетите в селското стопанство и осигуряването на земеделските производители за периода 2015 - 2018 г..
Писмен отговор на 25/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съставени актове по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча за периода 2015 - 2018 г..
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно регистрацията на Държавното предприятие "Научно-производствен център" към Селскостопанска академия.
Писмен отговор на 01/02/2019.
25/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно контрола за опазване на околната среда на регистрираните 13 обекта за обезвреждане на странични животински продукти в страната.
Отговорено в зала на 25/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Търговище.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съкращенията на персонал в "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно увеличение на работните заплати в администрацията на Министерството на земеделието, храните и горите и на второстепенните разпоредители на бюджетни кредити.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно структурни промени в Института по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанската академия.
Писмен отговор на 01/03/2019.
14/06/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно увеличението на работните заплати в администрацията на Министерство на земеделието, храните и горите и на второстепенните разпоредители на бюджетни средства.
Писмен отговор на 14/06/2019.
14/06/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно неизплатени обезщетения по съдебни дела, спечелени от земеделски стопани - бенефициенти.
Писмен отговор на 14/06/2019.
05/07/2019
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите по контрола и налагането на санкции по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно разпределението на бюджета на Селскостопанската академия между институтите за 2019 г.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно структурата, числеността и средната работна заплата в Централното управление на Селскостопанска академия.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно контрола при прилагане на схемите за обвързана подкрепа в сектора "Плодове и зеленчуци".
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно забавяне в разглеждането на заявление по мерки и подмерки на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г..
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно пропуски в контрола, извършван от Държавен фонд "Земеделие" по изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 26/07/2019.
13/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно подпомагане на розопроизводителите.
Писмен отговор на 13/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно одобрение на проекти на местните инициативни групи (МИГ) от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).
Отговорено в зала на 27/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно изплащането на обезщетенията на личните стопанства в страната заради африканската чума по свинете.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
15/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедурите за избор на журита за придобиване на научните степени и за заемане на академичните длъжности в Република България.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно забрана за дейности в горските територии във връзка с Африканската чума по свинете.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите 2019-2021 г.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно закупуване на частни гори от държавните горски предприятия.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно политиките на Министерството на земеделието, храните и горите при изплащането на еднократната помощ на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция след доброволно умъртвяване на прасетата, заради Африканската чума.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно изпълнение на собствените приходи по второстепенни разпоредители на бюджетни средства към м. септември 2019 г..
Писмен отговор на 15/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно резултати от стопанисване на земеделските земи за стопанската 2018/2019 година.
Писмен отговор на 15/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно действия на Министерство на земеделието, храните и горите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете през 2019 г.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
31/05/2019
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - няма
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Георги Григоров Гогов - управлението на селското стопанство
  • Мариян Тонев Дечев - преработвателната промишленост
  • Явор Бориславов Куюмджиев - регионални въпроси и законодателство