ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА

  • Дата на раждане : 15/04/1965 Казанлък, България
  • Професия: преподавател;историк;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: donka.simeonova@parliament.bg
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).
Отговорено в зала на 23/06/2017.
08/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредба № 16/8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите, издадена от министъра на образованието и науката и обн. в ДВ бр. 100 от 16.12.2016 г.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на тунела под връх Шипка.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиката на МОН в подкрепа на училища в малките населени места.
Писмен отговор на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно статута, дейностите и условията на труд на училищните психолози и педагогическите съветници.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимост от педагогически кадри в системата на образование.
Писмен отговор на 28/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди в системата на предучилищното и училищното образование.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания (Наредба № 10/19.06.2014 г.), мерки за преодоляване на възникналото напрежение след промените от м. април 2017 г..
Писмен отговор на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно качеството на безплатните закуски за деца в подготвителните групи и ученици от I-IV клас.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/03/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно освобождаване на началници на РУО (РИО).
Писмен отговор на 09/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС за създаването на механизъм за обмен на информация за проследяване обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни, и за улесняване на включването на завърналите се от чужбина ученици в образователната система.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възможностите пред българските специалисти по гериатрични грижи.
Писмен отговор на 16/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проект по Мярка 6, Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно конкурс за главен секретар в Областна дирекция "Земеделие" -Стара Загора.
Писмен отговор на 30/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изплащане и отчитане на транспортните разходи на педагогическия персонал.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за осигуряване условия за работа, квалификация и развитие на ръководните кадри в системата на средно образование в страната.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно собствеността и състоянието на следните струнни музикални инструменти: цигулка, изработена от Антонио Страдивари през 1716 г., цигулка, изработена от Джузепе Бертоломео Гуарнери (дел Джезу) през 1733 г. цигулка, изработена от Гофредо Капа през 1961 г. и виолончело, изработено от Матео Гофрилер през 1726 г..
Писмен отговор на 04/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблемите и мерките за подкрепа на розопроизводството, с оглед защита на държавата и недопускане на нерентабилни изкупни цени на розовия цвят.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно участие на България в Европейската STEM коалиция.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за взаимодействие с родителите за приобщаване на децата в образователната система.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на тунела под връх Шипка.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно нормативно регламентиране на подкрепа от личен асистент/придружител на децата и учениците в образователните институции.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди на предучилищното и училищното образование в малките населени места.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
15/02/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката за подобряване на възпитателната функция на образованието.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Братя Даскалови за 2018 г..
Писмен отговор на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Гурково за 2018 г..
Писмен отговор на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Казанлък за 2018 г..
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Мъглиж за 2018 г..
Писмен отговор на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото положение на общ. Павел баня за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Опан за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Раднево за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стара Загора за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно дейностите по почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на р. Тунджа в землището на с. Розово, които провокираха напрежение и протести сред жителите на селото.
Писмен отговор на 01/03/2019.
15/02/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политика на Министерството на образованието и науката за превенция на насилието в образователните институции.
Отговорено в зала на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно информация за медицинските специалисти в детските ясли, в яслените групи на детските градини и в здравните кабинети в детските градини и училищата в България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
08/11/2018
09/11/2018
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма
ЕТ дейност - няма
Дейност в ЮЛНЦ в момента - БЧК(член на Областен съвет на )
Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма
ET дейност в миналото (12 мес.) - няма
Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - няма
Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0
Задължения над 5 000 лв. - стойност - 0
Име на банката/Кредитната институция - няма
Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма
Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма
Не заема несъвместима длъжност - не заема
Не извършва несъвместима дейност - не извършва
Друга информация - няма
Влог/депозит/дебитна карта - няма
  • Васил Стефанов Самарски - икономика и образование
  • Добрин Ненов Данев - селскостопанската политика
  • Иван Добромиров Гороломов - парламентарната дейност