Отчетност – предложения за изборите за Европейски парламент през 2024 г.

Прозрачност – предложения за изборите за Европейски парламент през 2024 г.
06.09.2023
Рискове и възможности – предложения за изборите за Европейски парламент през 2024 г.
10.09.2023

Отчетност – предложения за изборите за Европейски парламент през 2024 г.

Европейският парламент е единствената пряко избрана институция на ЕС. 705-те европейски депутата представляват интересите на близо 450 милиона европейски граждани като са разделени в т.нар. Европейски политически семейства. 

Изборите за европейски парламент се провеждат на всеки 5 години и имат определяща роля за визията на ЕС, политиките, ценностите, както и при вземане на конкретни решения. Според  чл. 223 на Договора за функциониране на Европейския съюз „Европейският парламент изготвя предложение за установяване на необходимите разпоредби за избиране на неговите членове чрез всеобщо пряко избирателно право, съгласно уеднаквена процедура във всички държави членки или в съответствие с принципите, общи за всички държави членки.”

Години наред изборите за европейски парламент се провеждат спрямо процедурите на отделните държави членки и при минимално съгласуване и спазване на общи принципи. Опитите за  уеднаквяване на законодателството, с цел постигане на повече легитимност, а и за да се избегне превръщането на европейските избори във „вторични национални избори”, продължават. През 2022 г. Европейският парламент предложи законодателен пакет за сближаване на законодателството на страните в ЕС и приемане на сходни правила като общи европейски листи, въвеждане на сходни правила за издигане на кандидати и за гласуване, въвеждане на общоевропейска бюлетина. Тези предложения обаче не бяха одобрени от Съвета на ЕС. 

През 2019 г. за първи път избирателната активност по време на евроизбори бележи ръст – тя достига до 50.66% в сравнение с 2014 г., когато е 42.61%. Същевременно картината не е еднородна и в някои държави тя намалява. България е такъв пример като от 35.84 % през 2014 г. Активността достига до 32.64% през 2019 г. 

Изборите през 2024 г. отново ще се проведат съобразно 27 различни правни рамки и избирателни системи. Анализ на група от неправителствени организации – Election Watch, Европейското партньорство за демокрация, Democratic Reporting International и Европейската платформа за демократични избори, поставя въпроса за това какво е възможно да се направи за подобряване на сегашната ситуация в оставащите месеци и защо това е важно. В тази връзка на 4 юли 2023 г. се проведе среща на високо равнище в Европейския парламент, по време на която се обсъдиха възможни насоки за подобрения, така че изборите догодина да представят в по-голяма степен европейските теми и кандидати. 

Като резултат от мащабния европейски проект “Подкрепа за участие в европейските избори и демократични общества” (SEEEDS) на изброените по-горе организации, беше разработен документ с предложения за политики за подобряване на честността на изборите за Европейски парламент. В него са идентифицирани препоръки за промени и насоки за работа от страна както на държавите членки, така и на ниво ЕС в четири  сфери.

В поредица от публикации ще представим подробния документ с идеи за промени и препоръки, анализ на това какво е възможно и кратък отзвук от срещата на високо равнище в Европейския парламент, по време на която бяха представени заключенията от анализа и препоръките. На сайта на проекта може да намерите повече информация за проекта и целите му, както и за възможните подобрения преди изборите за Европейски парламент през 2024 г. 

На нашия сайт ще следим темата и през националната гледна точка във връзка с кандидатите, кампанията и развитието по въпросите, засегнати в срещата. 

Третата тема е насочена към отчетността с фокус механизмите за контрол на финансирането на политическите партии и предизборните кампании. 

Отчетността на политическото финансиране е крайъгълен камък на честността и интегритета в изборната и политическата сфера и се отнася до механизми, които имат за цел да подведат под отговорност участниците в изборите в случай на неспазване на прилаганите разпоредби. Механизмите за отчетност както на европейско, така и на национално ниво, имат за цел да осигурят ефективното прилагане на разпоредбите чрез системи за контрол и санкции. Отчетността е споделена ценност в рамките на ЕС и Съюзът има решаваща роля за насърчаване на най-добрите практики сред държавите членки. В рамките на целия регион на ЕС съществуват различни политически финансови регулатори, натоварени с контрола и прилагането на механизмите за отчетност.

Съществуващите разпоредби на ЕС и на държавите членки относно финансирането на партиите и предизборните кампании не отговарят на нуждите на ЕС като общност на споделени ценности. За да се превърне Европейският съюз в двигател на най-добрите практики по отношение на отчетността, той трябва да се справи с новите предизвикателства, като например дезинформацията, онлайн кампаниите и чуждестранното влияние. Съществуват несъответствия между правилата на ниво ЕС* и националните разпоредби по отношение на финансирането на изборите за ЕП и предвидените стратегии за повишаване на отчетността на политическото финансиране. Проследяването на парите се превърна в общо предизвикателство за повечето национални контролни органи. Съществува и разминаване между ЕС и държавите членки по отношение на механизмите за прилагане.

Таблица 3: Отговорни надзорни органи в държавите членки на ЕС**

 Европейските политически партии се сблъскват с пречки по време на кампаниите си.*** Разграничението между европейска и националните кампании оказва влияние върху способността им да достигнат до избирателите, което поставя под въпрос легитимността на тяхната роля. Съществуващите национални разпоредби относно изборите за ЕП се отнасят предимно до дейностите на националните политически партии, а финансирането на предизборната кампания за ЕП остава национален въпрос, което създава финансова преграда между европейското и националното ниво на регулиране.

Препоръки:

Призоваваме Европейския съюз и държавите членки на ЕС:

  1. Да преодолеят разминаванията между европейските разпоредби за европейските политически партии и националните разпоредби за националните политически партии, особено когато въпросите на националните кампании имат трансграничен характер, като например политическата реклама онлайн.
  2. Да се създаде мрежа от контролни органи под надзора на европейския регулатор (Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации, APPF), за да се гарантира еднаквото и последователно прилагане на регламентите на ЕС от държавите членки и да се преодолеят пропуските в прилагането на правилата за политическо финансиране. Макар че Органът няма мандат да регулира националните политически партии, APPF би могъл да създаде допълнителни стимули националните контролни органи да изпълняват задълженията си по-ефективно.
  3. Да се премахне настоящата финансова преграда, която не позволява на европейските политически партии да участват в значителен брой национални кампании за изборите за ЕП. Липсата на ясно разграничение между националните кампании в дадена държава членка при „национална“ предизборна кампания за ЕП и европейските кампании по европейски въпроси в дадена държава членка, оказва значително влияние върху способността на европейските политически партии да участват в предизборни състезания

* С целия документ можете да се запознаете ТУК. Резюме от срещата на високо равнище, по време на която бяха представени заключения по проекта и предложенията от този анализ, може да намерите ТУК.

 


 

* Уредено от Регламент № 1141/2014

** Европейска платформа за демократични избори, юни 2022 г.: Озадачаващи правила – равнопоставена игра? (Puzzling Rules – Equal Game?)

*** Вижте: Европейска платформа за демократични избори, юни 2022 г.: Oзадачаващи правила – равнопоставена игра? и Доклад на мисията за оценка на изборите на Election-Watch.EU 2019