Прозрачността и отчетността са ясни показатели за правилното функциониране на демокрацията

Чрез образование могат да се постигнат радикални промени в опазването на околната среда
16.07.2023
Местните общности в най-голяма степен познават проблемите на града си и могат да изработят най-добрите решения за тях
25.07.2023

Прозрачността и отчетността са ясни показатели за правилното функциониране на демокрацията

???????????????

В настоящото интервю разговаряме с Дорел Балиу от Албания. Той работи във Върховната одитна институция на Албания (ВОИ) и е докторант по публичен мениджмънт и управление в университета „Tor Vergata“ в Рим. В работата си отговаря за надзора на държавните финанси, като извършва одити на албанските публични институции. 

Източник: Дорел Балиу

Дорел, ти работиш във Върховна одитна институция на Албания. Можеш ли да ни разкажеш как избра този професионален път?

Винаги съм искал да работя в пресечната точка между правото и публичния сектор. След като придобих две магистърски степени по право в Римския университет „Сапиенца“ и известен професионален опит в италианска адвокатска кантора, реших да се върна в страната си и да допринеса за развитието ѝ. Участвах в публичен конкурс и спечелих мястото във Върховната одитна институция. 

Би ли обяснил защо одитът е важен и каква е връзката му с демокрацията и правото?

Смятам, че одитът, и особено външния публичен одит, допринася пряко за по-доброто функциониране на демокрацията. Той спомага за прозрачността и отчетността, които са ясни показатели за правилното функциониране на институциите. Като страна със сериозен проблем във функционирането на демокрацията и с наличие на корупция, външният публичен одит в Албания (сигурен съм, че и в България) играе основна роля като пазител на държавните финанси и насърчава борбата с порочните практики. Когато ние се отчитаме пред парламента на Албания, служим на гражданите на страната. Те имат право да знаят, че средствата от държавния бюджет се изразходват законно, разумно и в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

В България Сметната палата отговаря за отчетите на партиите – както за годишните, така и за предизборните им финансови отчети. Така ли е в Албания? Според теб това е добра практика ли е?

В Албания ВОИ не е упълномощена да одитира финансовите отчети на политическите партии. Това е задължение, възложено на Централната избирателна комисия. Конституционните разпоредби не включват в мандата на ВОИ одит на политическите партии. Смятам, че изборът на националната правна система е или да даде правомощия на ВОИ, или на друга независима институция да извършва одити на финансовите сметки на партиите. В ЕС, т.е. в повечето държави членки, върховните одитни институции не извършват одит на политическите партии. Има няколко държави, в които все пак им е възложената такава задача. Смятам, че независимо кой извършва одит на политическите партии, най-важното е структурата, която го прави, да е независима от правителството. 

Източник: Дорел Балиу

Кои са основните предизвикателства по отношение на отчитането на приходите и разходите в Албания? 

Смятам, че сред основните предизвикателства в ежедневната ни работа е степента на изпълнение на нашите препоръки. В края на всеки одит ние издаваме одитен доклад, който съдържа препоръки за одитираните институции. Тези препоръки имат нисък процент на изпълнение поради естеството на самия одит – няма „наказание“ за субектите, които не изпълняват нашите препоръки. В някои случаи обаче, заради натиска от страна на парламента или медиите, одитираните структури изпълняват и предприемат препоръчаните от нас коригиращи действия.

Бихте ли споделил някоя положителна история, свързана с работата ти?  

Най-позитивните истории по време на работата ни са тези, в които гласовете ни са чути и исканията на гражданите за прозрачност са удовлетворени. Има много примери, в които след нашите доклади одитираните институции са станали по-ефективни, ефикасни и икономични или дори са довели до реформи. ВОИ също така е предавала на прокуратурата дела за предполагаеми злоупотреби с власт или злоупотреби в тръжни процедури, извършени от държавни служители.

В момента работиш по докторантура в областта на публичния мениджмънт и управление – можеш ли да ни разкажеш повече? 

Докторската ми дисертация е свързана с работата, която върша в момента – одитирането на публичните финанси и администрацията. Изследователският ми проект е насочен към „Управление на публичните финанси и отчетност по време на извънредни ситуации. Случаят с Италия“. Избрах тази тема през 2021 г., когато все още бяхме в разгара на пандемията. Тогава държавните финанси и управлението им бяха от решаващо значение за начина, по който правителствата реагираха на здравната и икономическата кризи през 2020 г.  Искам да изследвам какви инициативи бяха приети за инвестиционна и фискална политика, за да възстановят социално-икономическата структура на Италия.

 


*The English version of the interview is attached HERE.