Трябва да обединим ресурсите си, за да постигнем по-отговорно бъдеще

Бих посъветвал всеки, защитаващ кауза, да информира и ангажира обществеността
15.06.2023
Негативните нагласи и стереотипи възпрепятстват активното участие на хората с увреждания в обществото
10.07.2023

Трябва да обединим ресурсите си, за да постигнем по-отговорно бъдеще

Хариет Ан Аджабенг

С тази публикация ще насочим вниманието към една много важна тема, но от доста непопулярна гледна точка. Хариет Ан Аджабенг е от Гана. Тя е писател и изследовател и поставя специален фокус върху проблемите, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда в работата си. Основателка е на Quinsera – общностен информационен център за устойчива мода. 

Хариет, би ли ни разказала повече за работата си?

Това, което правя в Quinsera, общностния център, който основах, е да се застъпвам за и да стимулирам устойчивостта в модния бизнес в Гана. Предоставяме изследвания и образователни ресурси, базирани на изследвания, а всичките ни дейности се ръководят от жени. Вече имам опит в няколко национални и местни платформи, за да се застъпвам, образовам,  повишавам осведомеността и да стимулирам използването на устойчиви практики. Важно е да защитаваме околната среда и климата, които са на ръба на унищожението. 

Вече спомена, че си тясно ангажирана с преодоляването на екологичните проблеми в Гана. Би ли споделила повече за тях? 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88021710

Източник: Quami43

На предишното си работно място отговарях за социалната отговорност на известна модна марка в Гана. Ролята ми изискваше да работя в тясно сътрудничество с търговците на дребно, с хората, които носят товари на главите си (бел. авт. като тези, които може да  видите на снимката) – те обикновено са жени мигранти, известни като Kayayeis, и събирачите на отпадъци в Кантаманто. Това е най-големият пазар за дрехи втора употреба в Западна Африка, намиращ се в Акра, Гана. Станах пряк свидетел на пагубното въздействие на бизнес модела на търговията с употребявани стоки върху околната среда и върху всички участници във веригата за доставки.

В Акра липсва място за депониране на големия обем отпадъци от дрехи, поради което голяма част от тях се изгарят на открито, изхвърлят се в канавките, откъдето в крайна сметка стигат до океана, или се изхвърлят в непосредствена близост до нерегламентираните селища, където живеят най-уязвимите граждани.

Вече спомена местните общности, които са засегнати от екологичните предизвикателства. Хората обаче често смятат, че политиките в областта на околната среда са в противоречие с икономическата логика и че могат да причинят икономически загуби. Вярно ли е това и как може да се разреши тази дилема?

Често срещано опасение е, че политиките в областта на околната среда противоречат на икономическата логика и могат да доведат до икономически загуби.  Мога да говоря за бизнес модела на употребяваните стоки в Гана, в който имам опит. Всяка седмица Гана внася приблизително 15 милиона употребявани облекла. През 2021 г. в страната са внесени употребявани дрехи на стойност 214 млн. долара (около 351 млн. лева), което я прави най-големият вносител в света. Прехраната на приблизително 30 000 души, повечето от които са жени, зависи от тази търговия.

Същевременно, неуспехът в разрешаването на екологичните проблеми, породени от модната индустрия, може да има дългосрочни икономически последици. Изменението на климата, изчерпването на природните ресурси и замърсяването могат да окажат отрицателно въздействие върху екосистемите, общественото здраве и инфраструктурата. Тези последици могат да доведат до икономически загуби, по-високи разходи за здравеопазване и необходимост от скъпоструващи усилия за възстановяване на околната среда.

При регулиране на дейностите, свързани с околната среда, не е необходимо хората да бъдат лишавани от източниците им на препитание. По-скоро политиките трябва да водят до развитието на системи от правила, които да регулират човешката дейност и да допринасят за общественото развитие. Тези политики следва да улесняват дългосрочното планиране и управлението на риска. Можем да вземаме информирани решения и да смекчаваме бъдещата несигурност, ако отчитаме екологичните фактори и потенциалните опасности. Такава проактивна стратегия  би допринесла за дългосрочната стабилност и устойчивост на икономиката.

Можеш ли да ни дадеш пример за положителна история, свързана с работата ти?

Хариет Ан Аджабенг

Откакто заех лидерска позиция категорично отстоявам идеята за устойчива мода в Гана. Чрез седмичната си рубрика и застъпничество в социалните медии и дискусии по радиото, успях да помогна на две нововъзникващи компании за масово облекло да преработят бизнес моделите си и да прилагат политики за устойчивост на дейността. Сред тези политики са въвеждането на правила за грижа за здравето и безопасността на всички работници, намаляване на отпадъците и рециклиране на тъкани, етично и устойчиво снабдяване, сътрудничество и партньорства, опазване на водата и други. Ajabeng (една от компаниите) издигна във фабриката си съоръжение за събиране на дъждовна вода, което покрива нуждите за извършване на основните оперативни дейности.

Би ли споделила някои добри практики по отношение на застъпничеството в областта на екологичните въпроси?

Партньорствата и сътрудничеството са в основата на всички наши дейности в Quinsera! Един човек не може да постигне устойчивост сам, това трябва да бъде екипно усилие. Трябва да обединим ресурсите си, за да постигнем по-отговорно бъдеще.

 


*You can find the English version of the interview attached HERE.