Росица Матева: Изключително важно е ЦИК своевременно да определи условията и реда за машинно гласуване

Велко Милоев: ОСЦИК трябва да мисли за практически решения в настоящата законодателна рамка
20.01.2021
Гласовете от чужбина – въпреки ограниченията и липсата на мандат
08.03.2021

Росица Матева: Изключително важно е ЦИК своевременно да определи условията и реда за машинно гласуване

На предстоящите парламентарни избори в секциите в страната с над 300 избиратели ще бъде осигурена и възможност за машинно гласуване. През 2019 г. на изборите за членове на Европейския парламент имаше 3000 секции, в които се проведе машинно гласуване. Тогава в 1139 секции преференциите на избирателите не бяха отчетени коректно, защото не бяха пренесени данните от протокола разпечатан от машината в  протокола на СИК. Това не се дължеше на проблеми с машините, а на недостатъчна подготвеност на изборната администрация и закъснели обучения. 

По теми, свързани с предстоящия машинен вот, разговаряме с адв. Росица Матева. Освен действащ адвокат, тя е председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ОСЦИК) и бивш член на Централната избирателна комисия (ЦИК) мандат 2014 – 2019 г.

 

 

В документацията за обществената поръчка, обявена от ЦИК за закупуване на машините за гласуване, се посочва, че изпълнителят трябва да осигури машини за провеждане на обучение и разяснителна кампания не по-късно от 10 дни преди изборния ден. С оглед кратките срокове, ще успее ли изборната администрация да се подготви адекватно, за да се ограничат грешките при отчитане на резултатите? По какъв начин ЦИК би могла да подпомогне този процес?

Централната избирателна комисия не само следва да подпомогне процеса, а е длъжна да го организира по начин, който позволява на избирателите да са сигурни, че гласувайки с машина, гласът им ще бъде отчетен правилно от секционната избирателна комисия. До 26.01.2021 г. (не по-късно от 7 дни след насрочване на изборите) ЦИК следваше да открие на интернет страницата на комисията сайт за предоставяне на информация за машинното гласуване. Това все още не е факт към датата на разговора – 28.01.2021 г. 

От информацията на страницата на ЦИК за машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент се вижда, че публикуваните материали са твърде оскъдни – един видеоматериал и един макетен интерфейс. Дори подготвения от доставчика на машините видео материал, предназначен да улесни избирателите, не е публикуван на тематичния сайт за машинното гласуване, а в секция обучителен портал, който е насочен към членовете на СИК. 

ЦИК е длъжна да определи условията и реда за машинно гласуване (чл. 57, ал.1 ,т. 29 ИК), като в изборите за членове на Европейския парламент, които бяха на 26.05.2019 г., на това основание е приела методически указания (МУ), но те по съществото си не съдържат условия и ред за машинно гласуване. Отделно от това, МУ са приети на 20.05.2019 г. т.е. 5 дни преди изборния ден, когато обученията на членовете на СИК вече са приключили.

За да се избегнат въпроси за машинното гласуване и отчитането на гласовете от него и с цел прозрачност на процеса и най-вече яснота и сигурност за избирателите на предстоящите на 04.04.2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, следва ЦИК своевременно да изпълни задължението си и да определи незабавно условията и реда за машинно гласуване (чл. 57, ал.1 ,т. 29 ИК) с решение. 

Съгласно условията на обществената поръчка, доставчикът е длъжен да разработи обучителни материали и видеа за гласоподавателите. Как според Вас следва да се организира разяснителната кампания, за да бъде ефективна и да стимулира машинното гласуване? 

По договор с изпълнителя на обществената поръчка за доставка на устройства за машинно гласуване е определено, че не по-малко от 120 машини ще бъдат предоставени за разяснителна кампания не по-късно от 10 дни преди изборния ден. Доставчикът следва да подготви обучителни материали и видеа, но е по-важно как те ще достигнат до избирателите и до членовете на СИК. С решението по чл.57, ал.1, т. 29 ЦИК следва да определи начина на използване на тези машини и материали за разясняване на избирателите, както и на членовете на СИК как се осъществява гласуването с машина. По мое мнение, тези машини трябва да бъдат използвани при всяко обучение на членове на СИК, като бъде осигурена възможност на поне 2 члена от всяка СИК, в която ще има машинно гласуване, да работят с машината – пускане, начало на изборния ден, гласуване, приключване на гласуването, разпечатване на протокол с резултатите. Отделно от това е хубаво в различни населени места, в които ще има секции с машинно гласуване, да бъде организирана възможност в определен ден и време, оповестено предварително на избирателите, да могат да направят тестово гласуване с машина, за да се уверят самите избиратели, че гласуването с машини е лесно, бързо и удобно.

Има ли възможност ЦИК да изготви изборните книжа, така че да няма предпоставки за допускане на грешки от СИК при преброяването на гласовете в секциите с комбинирано гласуване? 

Към датата на разговора ЦИК утвърди образци на изборни книжа, но сред тях не са образците на протоколите на СИК. Считам, че ЦИК следва да опрости максимално протоколите на СИК, да изчисти съдържанието от ненужни и утежняващи текста записи, за да не предизвиква грешки при попълването им. Още повече, че законодателят с последните изменения на ИК опрости попълването на протокола с аргумент да не се затрудняват членовете на СИК. При отчитане на гласовете от машинното гласуване и от гласуването с хартиена бюлетина, СИК следва да събере данните от протокола разпечатан от машината с данните от гласуването с хартиени бюлетини и да ги нанесе в протокола на СИК. В протокола СИК трябва да попълни подадените действителни и недействителни гласове общо от хартиеното и машинното гласуване, разпределянето на действителните гласове по партии, коалиции или независим кандидат, след което да нанесе получените преференции за всеки кандидат от кандидатската листа на всяка партия и коалиция. Това е процес, който изисква внимателно преброяване, отчитане и вписване на данните в протокола. Препоръчвам ЦИК да укаже на районните избирателни комисии (РИК) при провеждане на обученията на членовете на СИК да се демонстрира попълване на примерен секционен протокол в тестова среда. Тук е мястото и на обучителното звено към ЦИК, което може да извърши онлайн обучение на кандидатите за членове на СИК, като им издаде удостоверение за успешно преминато обучение. Такива кандидати да са с предимство при назначаване на членовете на СИК. В обучителното звено ЦИК може да използва и капацитета на Обществения съвет, като орган на който законодателя е вменил задължение за осигуряване на прозрачност, честност и демократичност в изборите.     

С изменения в Изборния кодекс от края на 2020 г. законодателят въведе изискване към членовете на СИК да преброяват разписките от машинното гласуване. Мотив за тази процедура е да се избегне евентуална манипулация на машинния вот. Такъв ли ще е ефектът от подобно преброяване? Според Вас, има ли начин да се улесни работата на комисиите в края на изборния ден, като същевременно се гарантира и коректно отчитане на резултатите от машинното гласуване?  

Мисля, че от последните изменения от октомври 2020 г. в обществото се насложи объркване за начина, по който ще се отчита резултата от машинното гласуване. Приехме, че това ще става, като се броят контролните разписки, защото четем само допълненото трето изречение на чл. 269 ИК – „Гласовете от техническото устройство за гласуване се отчитат, като се преброяват контролните разписки по чл. 268, ал. 5“

Чл. 269 ИК обаче регулира само случаите когато поради  възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване се окаже невъзможно и не може да се отпечата протокол от машината. Само в този случай СИК установява резултата от машинното гласуване от разписките. Още повече – чл. 269 е в раздел VII „гласуване“, а следващият раздел VIII е „преброяване на гласовете“. В този раздел е предвидено (чл. 270 ал. 2, изр. 2) че отрязъците с номерата от бюлетините и контролните разписки от машинното гласуване се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента преди да се отпечата протокола от машината.

Едва след това започва отчитане на машинното гласуване, като съгласно чл. 271 ал. 1 – СИК отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция при спазване на разпоредбите на този раздел (VIII е „преброяване на гласовете“) по ред, определен от Централната избирателна комисия по чл. 57, ал. 1, т. 29“. За този ред говорех по-горе и считам, че е изключително важно ЦИК да приеме своевременно решение, в което да определи условията и реда за машинно гласуване. Контролните разписки следва да се броят преди опаковането им, само като общ брой, който трябва да е равен на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване (чл. 271, ал.2). Ако има разминаване в броя на контролните разписки и броя на машинно отчетените гласове, определящ резултата, трябва да бъде машинния вот, т.е. този, който е отпечатан в машинния протокол. В противен случай се обезсмисля машинното гласуване. Ако се върнем на дебатите в парламента през 2014 г. при въвеждане на машинното гласуване, контролните разписки се отпечатват с цел при евентуално оспорване на изборните резултати да послужат като доказателство за машинното гласуване.

Според мен, за да се улесни работата на секционните комисии, не трябва данните от протокола от машината да се преписват в протокола на СИК. СИК, в която се гласува и с машина, и с хартиена бюлетина могат да изготвят два протокола – единият от машината, който се разпечатва и подписва, и другият, удостоверяващ резултата от гласуването с хартиени бюлетини. Този начин на отчитане на резултата обаче изисква законодателно решение чрез промяна на ИК.