Видеонаблюдение в изборния ден – възможност с редица неизвестни

Гласуване с подвижна избирателна секция – симулация
07.01.2021
Велко Милоев: ОСЦИК трябва да мисли за практически решения в настоящата законодателна рамка
20.01.2021

Видеонаблюдение в изборния ден – възможност с редица неизвестни

В началото на месеца се проведоха серия от срещи със заинтересовани страни при президента Румен Радев във връзка с предстоящите парламентарни избори. 

Редица политически партии, участващи в тези консултации, лансираха идеите за осигуряване на видеонаблюдение и/или излъчване в реално време през изборния ден и/или при преброяването на резултатите. Сред техните основни аргументи в защита на тези предложения е повишаване прозрачността в изборния процес. 

В настоящата публикация екипът ни представя накратко предимствата и недостатъците, свързани с видеонаблюдението в изборния ден. Те са базирани на становища и документи на международни организации и експерти, свързани с прилагането на подобна практика в други държави. Този текст цели да представи аргументи за и против видеонаблюдението в изборния ден, които според нас трябва да са в основата на дебата за евентуално въвеждане на такъв способ.

Две са основните линии, по които се предлага да се случи видеонаблюдение в изборния ден у нас. Едната е то да бъде институционализирано – осигурено чрез камери и технически средства от държавните органи (например Централната избирателна комисия). Втората – за предоставяне на възможност на различни лица – участници в процеса (наблюдатели, застъпници, кандидати, представители на партии и дори членове на секционни комисии), да излъчват в реално време от различните секции, в които се намират. 

Кои са предимствата на видеонаблюдението в изборния ден?

На първо място експертите изтъкват възможността за повишаване на доверието в изборния процес и особено по отношението на определянето и отчитането на крайните резултати в секциите. Те допълват, че наличието на камери може да е предпоставка за ограничаване на порочни практики свързани с купуване и продаване на гласове и други форми на натиск над избирателите. Видеоизлъчването дава възможност на всеки желаещ да види как е организирано изборното помещение по всяко време – разположение на кабината за гласуване, машините в секции с машинен вот, разпределение на дейностите между членовете на СИК и т.н. В страни, където политическите права на гражданите не са добре защитени, видеонаблюдението може да помогне срещу евентуални политически репресии.  

Снимка 1 – машина за гласуване, поставена зад кашон. Снимка 2 – нарушаване на тайната на вота. Снимка 3 – организация на секция в чужбина. Снимка 4 – агитационни материали в изборното помещение и кабина. Източник: ИРПС

Всички експерти, посочващи тези предимства, ги обвързват с въвеждането на ефективна правна и административна рамка, която да очертава достатъчно ясно правилата за използване на средства за видео излъчване в изборния ден и всички произтичащи от това последици. 

В страната се застъпва тезата, че видеонаблюдението ще има дисциплиниращ ефект за членовете на секционните избирателни комисии (СИК). Припомняме, че в български условия СИК се съставят на квотен принцип от партиите, представени в българския и европейския парламенти. Гражданско наблюдение чрез излъчване в реално време от секциите позволява известен контрол върху действията на изборната администрация и достъп до процеса на по-широк кръг участници (например извънпарламентарните партии, наблюдатели, медии и др.). 

Опитът на Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) като организация, която е регистриран наблюдател на изборите повече от 10 години, показва, че снимането в секционните комисии е възможно и към този момент (но не и излъчването на живо). То обаче следва да не нарушава тайната на вота, да не накърнява правото на избирателите да не бъдат снимани и да не е в разрез с процедурите на изборната администрация. В случаите, когато наши наблюдатели са ни изпращали снимков и видео материал като доказателство за различни видове нарушения, сигналите до отговорните институции са подавани от името на организацията. Аргумент в тази насока за нас винаги е било запазването на анонимност за подателите на сигнала, за да не се излага на риск тяхната безопасност. Едва след започването на работа по сигнал от съответните институции и при съгласие на подателя сме разкривали неговата идентичност. Опитът ни обаче показва, че сигналите, които са подкрепени със съответния снимков/видео материал, не се приемат като доказателства за последващи действия от съответните органи.  

Решение на РИК Монтана, в което отказва да приеме снимки като доказателствен материал.

Кои са недостатъците на видеонаблюдението в изборния ден?

Според експерти, въпреки че видеонаблюдението цели да изгради доверие в изборния процес, то може да има и редица недостатъци. Най-често се изтъква например, че ако не са строго регламентирани процедурите при които се извършва видеозаснемането, то може сериозно да засегне осигуряването тайната на вота и да допринесе за оказване на натиск върху избирателите. В българския контекст това е съществен риск в малките населени места, където често има един основен работодател – административна структура или бизнес предприятие.   

В международните документи се предупреждава, че заснемането в изборните помещения може да представлява предпоставка за последващ натиск не само върху избирателите, а и върху независимите наблюдатели.

Като практически недостатък се изтъкват техническите параметри на устройствата и качеството на картината, която излъчват. Той се засилва, когато не се използва централизиран/институционален подход за видеонаблюдение, а се въведе възможност за различни участници в изборния процес да излъчват/заснемат случващото се в секциите. В последния случай няма гаранция за съответно техническо обезпечаване на средствата за снимане, за легитимността на записите, тяхното съхранение, възможностите да бъдат използвани като доказателствен материал пред компетентните органи и пр. 

В допълнение, заснемането само по себе си не може да предотврати грешки и нарушения в изборния процес. От тази гледна точка то няма как да замести физическото наблюдение в секциите. Ако видеоизлъчване се въведе само за края на изборния ден, това отново не е гаранция за разрешаването на проблеми, които са настъпили в останалата част от процеса. Фактът, че се заснема или излъчва в реално време преброяването на резултатите в конкретна секция, не е предпоставка, че ще има пряка видимост към бюлетините и изборните книжа – такава често не се осигурява дори за присъстващите физически в секциите лица.   

Сред минусите от употребата на видеоконтрол в секциите се посочва и че то може да повиши напрежението в края на изборния ден и да окаже допълнителен натиск върху СИК, които да се затруднят при преброяването на гласовете. 

В заключение може да се каже, че: предвид засиления обществен дебат по темата за въвеждане на видеозаснемане и излъчване на случващото се в изборния ден, трябва да отбележим, че според действащите правни норми в страната, присъстващите в секциите, с изключение на гласоподавателите, независимите наблюдатели и медиите, са страна в изборния процес. Членовете на секционните комисии се излъчват от партиите в българския и европейския парламенти, като носят и отговорност в рамките на изпълнение на задълженията си по време на изборите. Застъпниците и политическите представители от своя страна, са изразители на интересите на кандидатите, които се състезават за гласовете на избирателите. В този смисъл гаранция за неутралност на видео-стрийма, ако той се осъществява по партийна линия, трудно би могла да се осигури. 

Според международните изследвания в тази насока, подобно нововъведение в изборния процес следва да е резултат от сериозни обществени обсъждания, така че да бъдат взети предвид всички гледни точки. Необходима е широка подкрепа от избирателите и достатъчно време за разяснението, възприемането и прилагането на тази практика.