Какво (не)показват числата за работата на депутатите през 2020 г.

За работата на Народното събрание през 2020 г. накратко
22.12.2020
Четири парламента през 2021 г. – обзор на работата им
23.12.2021

Какво (не)показват числата за работата на депутатите през 2020 г.

Работата на депутатите е от съществено значение за общественото доверие в Народното събрание, което през септември вече е спаднало до 7.6 %. В допълнение, тя ще е ключов фактор и за дебатите по време на предстоящата предизборна кампания и резултатите от парламентарните избори.   

Настоящата публикация представя обобщение за дейността на народните представители през 2020 г. Въпреки че от 18-и този месец те са в зимна ваканция, част от информацияна на онлайн страницата на парламента все още не е актулизирана за декември.

Както вече посочихме в предишна наша статия, през изминалата година депутатите са заседавали в зала 120 пъти (34 от които са били парламентарен контрол). Също така комисиите, в които членуват депутатите, са провели 456 заседания. 

През 2020 г. са заседавали 23-те постоянни комисии в парламента, 4 временни и една анкетна. Членовете на постоянните комисии варират от 22-ма – например в тази по правни въпроси, до 9 в тази за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. 

Най-често през годината е заседавала Комисията по правни въпроси (с 41 заседания), която е традиционно и най-натоварената. Второто място „си поделят” Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика и туризъм (с по 29 заседания). 

Най-малко пъти са се събирали депутатите в Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и Комисията по вероизповеданията и правата на човека – общо по 9 пъти. 

*Графиката е интерактивна

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание всеки депутат е „длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание и на комисиите, в които е избран”. Ако по уважителни причини му се налага да отсъства от пленарно заседание или такова на комисия, предварително уведомява председателя на Народното събрание, съответно председателя на съответната комисия.

Отново в Правилника на НС е разписано, че „всеки месец на интернет страницата на Народното събрание се публикува информация за неоправданите отсъствия на народните представители от заседания на постоянните комисии, подкомисиите, работните групи и от пленарни заседания. Информацията се публикува не по-късно от 7 дни след приключване на месеца, за който се отнася.” Тук е мястото да отбележим, че настоящата публикация показва данни за отсъствията на депутатите до месец ноември включително, тъй като към настоящия момент липсва такава информация за месец декември, макар народните представители да са във ваканция от 10 дни.  

Така за периода януари-ноември, 2020 г. отсъствията от пленарни заседания по неуважителни причини на депутатите са общо 319, а от заседания на комисии – 57.

Публиката често става свидетел на доста празна пленарна зала по време на провеждания петъчен парламентарен контрол. Въпреки това няма достъп до информация, която да ни покаже колко и по какви причини са направени т. нар.  извинени” отсъствия на депутатите. Ако такива изобщо са направени през годината. 

Любопитно е, че депутатът от ДПС Делян Пеевски има изключително много неоправдани отсъствия от заседания на комисиите, в които членува (Комисия по земеделието и храните и Комисия по икономическа политика и туризъм, като според данните до месец ноември е присъствал само на 4 от общо 49 заседания, проведени от тях), но не и такива от пленарни заседания. Така, въпреки че всяко негово появяване в парламента се превръща в медийно събитие, явно според председателя на НС, той има основателни и уважителни причини да не присъства на парламентарните заседания. 

*Графиката е интерактивна

Аспект от работата на депутатите, имащ отношение към интересите на гражданите, които те представляват (и то не само тези от избирателните им райони), е правото да отправят питания към представители на изпълнителната власт

Данните показват, че през 2020 г. 86 народни представители (или малко над ⅓-та) не са се възползвали от този инструмент за контрол. В допълнение липсва и информация за проведени от тях срещи в избирателните им райони. От началото на мандата на 44-то Народно събрание общо 16 депутати никога не са отправяли питания – сред тях са 8 от ГЕРБ, 3 от Обединените патриоти, 4 от ДПС и 1 от ВОЛЯ. 

Всеки депутат може да разчита на до трима нещатни сътрудници, които да подпомагат работата му в различни направления – при подготовка, обсъждане и приемане на актове или документи. Парламентарните групи също имат право на сътрудници, които се назначават за служители на Народното събрание. Техният брой се определя по правилото 1 сътрудник на 10 депутати. В графиката по-горе ясно се вижда, че броят на сътрудниците на групите на ДПС, ВОЛЯ и Обединените патриоти не съвпада с разписания текст в чл.14 от Правилника за организацията и дейността на НС. Екипът ни обаче не може да установи поради каква причина те имат по-голям брой сътрудници от наличната информация

От изложеното дотук отново се очертават системните проблеми, свързани с отчетността на дейността на народните представители. Информацията за нея често липсва, публикува се със закъснение или отчасти. Поради тази причина, например, не можем да покажем данни за присъствието на депутатите в пленарните заседания, което е показателно за нивото на заинтересованост на депутатите – както посочихме, няма информация за извинените отсъствия на парламентаристите. 

За да възвърне гражданското доверие в законодателната власт, Народното събрание трябва да се стреми към по-високо ниво на отчетност в своята работа.