Доходите на депутатите – повече въпроси, отколкото отговори

Автомобили на лизинг и за безвъзмездно ползване за депутатите
26.11.2020
Колко дължат депутатите в края на мандата си?
10.12.2020

Доходите на депутатите – повече въпроси, отколкото отговори

В предишни публикации екипът на „Отворен парламент” обобщи част от данните, представени в имуществените декларации на депутатите за миналата година – вече писахме за превозните им средства, спестяванията и наличните им пари

В настоящата статия ще представим подробности относно заплатите, които народните представители са декларирали през календарната 2019 г.

За миналата година депутатите са декларирали доходи в размер на 45.4 милиона лева. Сред източниците на тези средства са трудовите им правоотношения, стопанска дейност, в т.ч. и като еднолични търговци, наеми, и други. В категория „Други” се включват доходи от дарения, продажба на имоти, спестявания, пенсии, т.н. Сред най-интересните източници на допълнителни доходи се открояват „командировъчни от УЕФА”, както и „хонорари от заседания на БФС”. Депутатът с безусловно най-високи доходи е Делян Пеевски (ДПС), който е декларирал 20.9 млн. лв. само от дивиденти.

В графиката по-долу може да видите разпределение на източниците на доходи на депутатите за 2019 г. Тя е интерактивна – за видите подробна информация, доближете мишката до нея.

Loading...

Loading…

Какви са правилата?

Според правилникът, който парламентът е приел, депутатската заплата е 3 пъти по-голяма от брутното средно възнаграждение в държавния сектор за последния месец на предходното тримесечие, а преизчисляването се прави автоматично. Така например в началото на 2019 г. депутатите са получавали по 3 807 лв. (за м. декември 2018 г. заплатите на чиновниците са били средно по 1 269 лв.). Това означава, че всеки народен представител е получил по около 46 хил. лв. по трудово правоотношение от основната си заемана длъжност за 2019 г. По-подробен поглед на данните в частта приходи от основно трудово правоотношение на депутатите показва обаче, че те са отчели около 15 млн. лв. за 2019 г. – или средно по около 62 хил. лв. за всеки годишно.

Допълнителни средства се разпределят към народните представители за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, помещения и др., които възлизат на ⅔-ти от основното месечно възнаграждение на народните представители – или около 2 500 лв. на месец. 

За участието си в комисиите, подкомисиите, подкомисиите и работните групи към парламента, депутатите също получават заплащане, но от декларациите им не може да стане ясно какъв е неговият конкретен размер. Допълнително възнаграждение е предвидено и за председателя и заместник-председателите на Народното събрание и председателите на парламентарните групи. 

Също така в бюджетът на парламента са предвидени средства за представителни разходи на председателя и заместник-председателите на Народното събрание, на председателите на парламентарните групи, на председателите на постоянните комисии, както и средства за посрещане на гости.

Средствата в размер на две трети от основното месечно възнаграждение на народните представители, се предоставят на парламентарните групи и на независимите депутати. Парламентарните групи имат правомощие да разпределят тези суми, да следят за тяхното отчитане и контрол. Народните представители информират парламентарната си група на всеки три месеца за изразходваните средства, които могат да бъдат обявявани и на страницата им в интернет. Пожелателната форма „могат” в Правилника за организацията и дейността на НС остава такава, защото към настоящия момент няма публикувана публична информация за подобни разходи. 

Въпреки че към т.нар. „независими депутати” (към този момент 17) има изрично разписани изисквания да обявяват на всеки три месеца информация на страницата си в интернет за изразходваните от тях допълнителни средства, такива данни също не са налични. 

Какво не показват данните? 

Въпреки че имуществените декларации очертават най-общо казано „доходите” на депутатите, остават редица неизвестни, които могат реално да покажат в каква степен средствата, които получават за своята дейност депутатите, са свързани с работата им в конкретика. 

Така например голяма част от народните избраници посочват като доход получените допълнителни ⅔-ти. Всички от парламентарната група на ГЕРБ посочват в тази категория средства в размер на 27 900 лв., представителите на БСП – 24 205 лв., докато при ДПС само трима от депутатите са посочили 29 600 лв. Това са средствата, които Правилника на НС изрично посочва, че депутатите трябва да разходват за работата си в НС и изборните им райони. Декларациите обаче посочват само постъпленията на тези средства, но информацията дали и как се разходват те, не е публична. Публикуването на подобни данни в голяма степен ще е стъпка в посока възстановяване на доверието в законодателния орган. 

В допълнение, всеки депутат провежда „срещи с избиратели, включително в изборните райони”, като „може да обяви на страницата си в интернет информация за графика” им съгласно Правилника за дейността на НС. Оказва се обаче, че основната част от депутатите са се възползвали от предоставената им гъвкавост в етичните норми за поведение и график за срещи с избирателите (общо шест, проведени през 2017 и 2020 г.) е обявил само Милен Михов от парламентарната група на „Обединените патриоти”.

От включената и посочена дотук информация от декларираните доходи на депутатите, се очертават два основни проблема. Оказва се, че на практика е невъзможно да се проследи как се формира депутатската заплата и какви са допълнителните възнаграждения, които включва тя. 

Формално съществува публичен регистър (на всяка подстраница за различните депутати) и данни, свързани с дейността на народните представители. Пожелателният характер на голяма част от записаните в Правилника на НС разпоредби обаче не позволява да се разкрие за какво и как се разходват допълнителните средства, които депутатите получават, за да подсигурят ефективността на своята работа. 

Така темата, свързана с възнагражденията на народните представители и тяхната работа, ще продължи да бъде обект на популистко говорене.

В последваща наша публикация ще представим обобщени данни за кредитите на депутатите.