Значителни финансови загуби за партиите през 2019 г.

Въпросителните около членския внос на партиите
21.10.2020
Даренията в предизборната кампания – за контрола и проблемите?
21.01.2023

Значителни финансови загуби за партиите през 2019 г.

Преглед на годишните финансови отчети, подадени от политическите централи пред Сметната палата, показва, че 2019-та година ще се запомни със сериозни загуби за партийните каси. Екипът на Институт за развитие на публичната среда проучи публичните документи на парламентарно представените партии. От тях става ясно, че те са направили разходи за общо 42 254 000 лв. Това е с 46 % повече от отчетените приходи за годината. 

През същата тази 2019-та година от централите трябваше да възстановят надвзетите “по погрешка” пари от държавната субсидия и да организират апаратите си за провеждане на два вида избори – за членове на Европейския парламент (ЕП) през месец май и за местна власт през октомври. Допълнителен негативен ефект върху партийните финанси оказа и намалената субсидия, която в рамките на последните 5 месеца от годината възлизаше на 1 лв. на получен действителен глас. 

Партийните отчети показват, че най-голямото разходно перо през 2019-та година е било за услуги и материали. Партиите включват различни разходи в тази обща категория, като пример за някои от тях са – консултантски услуги, закупуване на плакати, флаери, диплянки, брошури и канцеларски материали, организиране на масови прояви. 

Любопитно е, че от НФСБ са отчели и 45 хил. лв. дадени за “венци и цветя”. Тази сума е почти 6 пъти по-голяма от отчетените от ВОЛЯ средства, отделени за заплати на персонала, работещ за партията.   

В графиката по-долу може да се запознаете с разпределението на разходите на парламентарно представените партии за 2019 г.: 

Loading...

Loading…

През изминалата година от БСП са отчели най-много разходи – 13 829 000 лв. В подадения от партията описателен отчет става ясно, че приходите за годината “са с 6 027 000 хил.лв. по-малко от разходите”. 

Почти толкова средства са изразходвали и от ГЕРБ, с  – 13 587 000 лв. Те също отчитат по-малко приходи, постъпили в партийната каса за 2019 -та година – 8 399 000 лв. 

Подобна е тенденцията и при останалите парламентарно представени партии. Сериозната загуба на финансови ресурси бе основната причина за краткотрайното намаление на партийната субсидия – непосредствено след местните избори депутатите гласуваха увеличението ѝ от 1 на 8 лв. за получен глас действителен глас. 

Следващата графика представя общата сума на разходите през 2019 г., направени от парламентарно представените партии. 

Loading...

Loading…

Основните изводи, които можем да направим за структурата на разходите е, че основен дял заемат средствата, отделяни от партиите за материали и услуги – 70 %. Следват изплатените заплати и осигуровки – 22 %. 

За поредна година наблюдаваме проблеми, свързани с липсата на специфична форма за отчет на партийното финансиране. Това прави трудно проследими разходите на политическите субекти. Друг системен дефицит е, че разходването на държавната субсидия не се посочва самостоятелно от политическите партии в годишните им отчети. А този въпрос би следвало да е сред основните, обсъждани по време на дебатите за размера на държавната помощ.