Парламентът прие на първо четене промени в закона за съсловните организации на медицинските специалисти

Парламентът прие промени, свързани с данните в протоколите и с отчитането на резултатите от машинното гласуване
17.09.2020
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри Фолклорния фестивал „Народен събор Пловдив“
19.09.2020

Парламентът прие на първо четене промени в закона за съсловните организации на медицинските специалисти

Националните центрове по проблемите на общественото здраве ще могат да разпределят до 60 на сто от собствените си приходи за придобиване на дълготрайни материални активи и до 40 на сто за допълнително материално стимулиране на работещите. Това стана възможно с приетите на първо четене промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Промяната бе гласувана със 103 гласа „за“ , един – „против“ и 30 въздържали се.

С текст от преходните и заключителните разпоредби се предлага промяна в Закона за здравето, която дава възможност на националните центрове по проблемите на общественото здраве да разходват бюджетните приходи от държавни такси, научноизследователска и експертна дейност и такси за следдипломно обучение за допълнително материално стимулиране на служителите.

В доклада на водещата комисия по здравеопазване се посочва, че развитието на Националните референтни лаборатории в НЦЗПБ се затруднява все повече от проблеми, свързани с недостатъчното финансиране и недостига на квалифициран персонал, особено на лекари със специалност. В доклада се цитира и отрицателното становище на Министерството на финансите във връзка с предлаганата промяна. Според становището предлаганата уредба не кореспондира с разпоредбите на Закона за публичните финанси (ЗПФ).

Source: Новини на Народно събрание