Парламентът прие процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-ото Народно събрание, КПКОНПИ, Университетът за национално и световно стопанство и Омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за сътрудничество
23.06.2020
Народното събрание задължи Министерството на труда и социалната политика в срок от четири месеца да направи анализ на законодателството в областта на социалното подпомагане
25.06.2020

Парламентът прие процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Парламентът прие процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Решението беше взето със 114 гласа „за“, без „против“ и въздържали се. То е във връзка с изтичането на мандата на сегашния състав на КЗЛД.

Предложението за кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни се внася в писмена форма от Министерски съвет, а изборът се прави от Народното събрание. При гласуването за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Според Закона за защита на личните данни КЗЛД е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. Те се избират от НС за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.

Народното събрание прие единодушно решение, с което предлага на президента да награди с медал „За заслуга“ ст.н. с. д-р Александър Данаилов Скордев за заслуги в областта на инженерните науки и практика като учен, преподавател, физик в сферата на контрола и изпитването без разрушаване и признат общественик.

Source: Новини на Народно събрание