Парламентът прие Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.

Парламентът прие на второ четене новия Закон за храните без дебати. Проектът е одобрен на първо четене в края на октомври 2017 г.
27.05.2020
Парламентът ратифицира споразумение със Световната банка за консултантски услуги в областта на науката и образованието
29.05.2020

Парламентът прие Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.

Парламентът прие Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. От гласувалите 177 депутати 131 бяха „за“, един – „против“, а 45 се въздържаха.

В доклада се посочва, че през миналата година в комисията са постъпили общо 166 сигнала, по които са образувани производства. Комисията е изготвила 162 проекта на решения по същество и за прекратяване и е наложила глоби, санкции и отнемане на имущество по наказателни постановления в размер на 173 511 лв. Комисията е постановила 14 решения, с които установява конфликт на интереси; 87 решения, с които не установява конфликт на интереси; 61 решения, с които прекратява производството.

През отчетния период комисията е продължила работата и по производства, образувани по отменения закон, като по тях са наложени санкции в размер на 34 027 лв. Общо през 2019 г. (по реда на двата закона – отменения и действащия) комисията е приела 222 решения за внасяне на искове за налагане на обезпечителни мерки в съдилищата на страната в размер на 848 385 935,79 лв. и с предложено за обезпечение имущество на стойност 653 388 252,94 лв. За този период в полза на държавата са отнети 37 недвижими имота и 119 моторни превозни средства.

Парламентът прие Доклада за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за 2019 г. От гласувалите 118 депутати 90 бяха „за“, а 28 се въздържаха. Това е последният отчетен доклад на този състав на регулатора.

В документа се посочва, че 2019-а е била година на ускорени и ключови промени във всички сектори на българската енергетика. На електроенергийната борса са излезли производителите на електроенергия от 1 до 4 МВт. Осъществено е било пазарно обединение „в рамките на деня“ с още 21 европейски страни. Ценовите решения на регулатора са осигурили стабилност на регулирания пазар. Комисията е създала необходимата нормативна рамка в сектор „Природен газ“ за развитието и разширяването на газопреносната ни система и строителството на „Балкански поток“. Започнала е търговията с природен газ на платформата на „Газов хъб Балкан“. От комисията отчитат, че в ценовите си решения последователно е прилагала балансиран и консервативен подход, отчитащ интересите на всички участници и не е допуснала резки ценови изменения.

Приоритет във ВиК сектора за комисията е било разглеждането на бизнес плановете на ВиК операторите с цел осигуряване на регулаторна подкрепа за реформите във водния сектор. Общият брой на дружествата с одобрени бизнес планове за периода 2017-2021 г. е 35, което покрива 88,4 процента от населението в страната.

Source: Новини на Народно събрание