Българската делегация в Парламентарната асамблея по франкофония прие декларация по повод Международния ден на Франкофонията и 50-ата годишнина създаването на първата междуправителствена структура на Франкофонията

Народното събрание прие на първо четене законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г.
18.03.2020
Парламентът прие на второ четене Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г.
20.03.2020

Българската делегация в Парламентарната асамблея по франкофония прие декларация по повод Международния ден на Франкофонията и 50-ата годишнина създаването на първата междуправителствена структура на Франкофонията

Делегацията на 44-ото Народно събрание в Парламентарната асамблея по франкофония (ПАФ) прие декларация по повод Международния ден на Франкофонията – 20 март и 50-ата годишнина създаването на първата междуправителствена структура на Франкофонията. В документа българските парламентаристи заявяват подкрепата си за дейността на Международната организация на Франкофонията и своята ангажираност за постигане на нейните приоритетни цели.

ДЕКЛАРАЦИЯ

на делегацията на 44-то Народно събрание на Република България в Парламентарната асамблея по франкофония по повод Международния ден и 50-годишнината на Франкофонията

Делегацията на 44-то Народно събрание на Република България в Парламентарната асамблея по франкофония,

Като приветства 50-годишнината от създаването, на 20 март 1970 г., на първата междуправителствена структура на Франкофонията – Агенцията за културно и техническо сътрудничество, прераснала в сегашната Международна организация на Франкофонията, която днес обединява 88 правителства от всички континенти: 54 пълноправни и 7 асоциирани членове, както и 27 наблюдатели,

Като отчита активното сътрудничество на България в рамките на Франкофонията, установено с присъединяването на страната през 1991 г.;

Като подчертава дълбоката връзка на нашия народ с универсалните ценности, които са споделени ценности във Франкофонията и посветени на идеалите на хуманизма – на идеала за един свят, в който различните култури взаимно се обогатяват и съжителстват в хармония, в мир и в солидарност;

Като се позовава на плодотворната дейност в тази насока на Парламентарната асамблея на Франкофонията, в която участва Делегация на Народното събрание,

Декларира подкрепата си за дейността на Международната организация на Франкофонията, насочена към:

Съхраняване на културното и езиково многообразие. Развитие на диалога между културите. Разпространение и достъп до познание на френски език.

Насърчаване на демократичното управление, правовата държава и спазване на правата на човека. Консолидиране на международния мир и сигурност.

Подкрепа за широко и качествено образование като средство за социална интеграция. Развитие на науката и висшето образование. Взаимно опознаване, толерантност и солидарност чрез диалог, култура и спорт.

Поддръжка за постигане на Целите на устойчивото развитие и при структурните преходи в икономиката, енергетиката, дигитализацията и опазването на околната среда.

Source: Новини на Народно събрание