Народното събрание прие Годишната си работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2020 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата.
06.03.2020
Парламентът обяви извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март до 13 април 2020 г.
13.03.2020

Народното събрание прие Годишната си работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2020 г.

Народното събрание прие Годишната си работна програма по въпросите на Европейския съюз (2020 г.). Тя е разработена в съответствие с приоритетите, залегнали в Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., приета с решение № 46 на Министерски съвет от 2020 г., Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2020 г., публикувана на 29.01.2020 г. и предложенията, направени от постоянните парламентарни комисии на Народното събрание.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са свързани с идентифициране на акционерите в публични дружества, политиката за възнагражденията на членовете на ръководните органи в публични дружества, сделките със свързани лица и други.

По искане на публичното дружество чуждестранните лица, придобили финансови инструменти на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица, предоставят информация, необходима на публичното дружество за идентификация и контакт с лицето, за чиято сметка са придобити финансовите инструменти. Предвижда се това изискване да влезе в сила от 3 септември 2020 г. Информацията ще се изисква и предоставя чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа.

Народното събрание гласува на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавната агенция „Разузнаване“. Измененията, внесени от народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, бяха приети с 93 гласа „за“, 19 „против“ и 25 „въздържал се“. В мотивите си депутатите посочват, че с предложения законопроект се допълват разузнавателните дейности на Държавната агенция „Разузнаване“ по отношение на хибридните атаки и асиметричните рискове и заплахи. Предлага се в Закона за противодействие на тероризма да се предвиди създаването на междуведомствено контратерористично звено, в което да участват органи и структури на Прокуратурата на Република България, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военна информация“ при Министерството на отбраната и Агенция „Митници“ при Министерството на финансите.

Source: Новини на Народно събрание