Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

В Народното събрание се проведе работна среща на д-р Нигяр Джафер, заместник- председател на парламента, г-жа Адлен Шефкет, председател на групата за приятелство България – Узбекистан и г-жа Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване с г-н Улугбек Мухмадиев, Омбудсман на Република Узбекистан
25.09.2019
Парламентът даде възможност за назначаване на кметски наместници в кметствата, в които няма да се произведат избори за кметове
27.09.2019

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти.

Отстраняват се констатирани непълноти в правната уредба на института на обвързания агент в случаите, когато обвързаният агент е юридическо лице, въвеждат се изисквания към лицата с квалифицирано участие в обвързания агент, както и последващо одобрение на членовете на неговия управителен орган. Въвеждат се разпоредби, прецизиращи ЗПФИ в съответствие с Директива 2014/65/ЕС за регламентиране на предлагането на структурирани депозити от страна на инвестиционните посредници и банките, както и се въвеждат съответни надзорни и мониторингови правомощия на Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.

С оглед значимостта на дейността на централните депозитари на ценни книжа и с цел гарантиране на защитата на финансовите пазари и създаване на увереност в пазарните участници, че сделките с финансови инструменти се извършват надлежно и навременно, дори в ситуации на извънредно натоварване, със законопроекта се въвеждат мерки, чрез които се цели да бъде осигурена непрекъснатост на дейността на централните депозитари на ценни книжа в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) щ 909/2014. Предвидени са и конкретни административно-наказателни разпоредби и други мерки, приложими при посочените в член 63 от Регламента обстоятелства, по отношение на лица, отговорни за нарушения на неговите разпоредби.

С промените се изменя и Законът за кредитните институции, чрез които да се посочат ясно правомощията на БНБ по осъществяването на надзор в определените от Регламент щ 909/2014 случаи.

Променя се и Законът за публичното предлагане на ценни книжа. Към настоящия момент статутът, дейността и корпоративната организация на „Централен депозитар“ АД са уредени в този закон, като частноправен субект с държавно участие в капитала в лицето на Министерството на финансите.

Измененията целят да уредят нормативното отделяне на функцията по водене на централен регистър на безналичните ценни книжа от дейността на централен депозитар на ценни книжа, извършвани от „Централен депозитар“ АД. На „Централен депозитар“ АД не се вменяват нови функции, а се обособяват съществуващите с оглед осигуряване на свободата на емитентите да впишат книжата си в друг централен депозитар за целите на сетълмента.

Source: Новини на Народно събрание