Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергетиката

Емил Христов: 22 септември 1908 г. увенчава усилията на народа ни да отхвърли завинаги оковите и да гради бъднините си по собствена мяра
22.09.2019
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти
26.09.2019

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергетиката

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергетиката, които целят създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар, включително чрез конкретен пакет от мерки за преодоляване на ниската текуща ликвидност. Създава се конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ чрез сключване на сделки на организирано място за търговия с ясни и единни правила и съответни устойчиви ценови сигнали за постигане на справедлива пазарна цена, основана на търсенето и предлагането.

Освободените количества се закупуват от крайни снабдители или клиенти, присъединени към газопреносната система на България, директно или чрез търговец на природен газ, реши НС.

За освободените и незакупени количества се провеждат последващи търгове с покачване на цената, съгласно условията и ценовите механизми на споразумението. Количествата са предназначени за клиенти в и/или извън страната.

Общественият доставчик предлага за продажба на организирания борсов пазар на природен газ не по-малко от следните количества природен газ: 2220 GWh през 2020 г.; 4281 GWh през 2021 г.; 6342 GWh през 2022 г.;8720 GWh през 2023 г.;11099 GWh през 2024 г. Количествата се освобождават съгласно споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ.

До 31 декември 2019 г КЕВР провежда процедура за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик продава природен газ през 2020 г.

Въвежда се т.нар. програма „gas release“, чрез която общественият доставчик освобождава определени количества газ, съответстващи на определен процент от потреблението за всяка предходна година, с цел да се постигне по-конкурентен пазар.

Предложените норми позволяват плавното и постепенно преминаване от пазар по регулирани цени към организиран пазар на природен газ по свободно договорени цени.

Парламентът прие на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс за отпадане на съкратеното съдебно следствие при тежки престъпления.

Депутатите одобриха три идентични законопроекта за изменение на НПК, внесени от „БСП за България“, „Обединени патриоти“ и „Воля“. Промените предвиждат съкратеното съдебно следствие, което води до намаляване на присъдата, да не се прилага при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда.

Source: Новини на Народно събрание