Последен валс с държавната субсидия

Американският модел на набиране на средства за предизборните кампании
20.06.2019
Медийните пакети за Евроизбори 2019 – разпределение и дефицити
05.08.2019

Последен валс с държавната субсидия

На 26-и май 2019 г. бяха проведени изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В тях участие взеха 27 партии, коалиции и инициативни комитети. 

Традиционно, екипът на Институт за развитие на публичната среда представя данните за набраните и изразходваните от политическите субекти средства по време на техните кампании.

За да спазят изискванията на Изборния кодекс, участниците в изборите са длъжни да подадат пред Сметната палата отчети за приходите, разходите и поетите задължения във връзка с предизборната кампания. Тези отчети вече са публикувани за всички 27 субекта, като и този път те са във формат, който не позволява последващата им машинна обработка. 

Таванът на разходите, които могат да бъдат направени по време на Евроизборите, е в размер общо на 2 000 000 лв. за партия или коалиция и до 100 000 лв. за инициативен комитет.

За тези избори, участниците финансираха предизборните си кампании от следните източници: 

  • партиите – собствени средства на партията, средства на кандидатите и дарения от физически лица; 
  • коалициите – собствени средства на партиите, които участват в тях, средства на кандидатите и дарения от физически лица, направени за партията в коалицията, отговаряща за счетоводната отчетност на коалицията, свързана с кампанията ѝ;
  • инициативните комитети – собствени средства на членовете на комитета, средства на кандидатите и дарения от физическите лица.

Според доскоро действащото законодателство, за кампанията Евроизбори 2019 даренията от физически лица не можеха да надхвърлят 10 000 лв., а всяко получено дарение трябваше да се декларира в 7-дневен срок от получаването му.

И за тези избори участниците, които нямаха държавна субсидия, можеха да получат държавна подкрепа във формата на медиен пакет. Неговата стойност за партиите и коалициите бе в размер на до 40 000 лв, а за инициативните комитети – 5 000 лв. 

На коалиция, в която участват партии, с право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията без право на държавна субсидия.

По силата на Изборния кодекс тези средства „се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги”.

Общата сума на посочените приходи от всички участници в кампанията за Евроизборите възлиза на 10 120 589 лв. Можете да се запознаете с приходите на партиите от следващата интерактивна графика (посочете с мишка приходите на избран от Вас политически субект в графиката, за да видите конкретната сума).

След последните промени на Изборния кодекс и Закона за държавния бюджет, предложени от ГЕРБ и ДПС, размера на партийната субсидия бе драстично намален – от 11 лв. на 1 лв. на получен действителен глас. За да се намери начин партиите да бъдат финансирани, бе отворена врата към безлимитни дарения от физически и юридически лица. Предложенията на двете партии са в абсолютен контраст с данните от финансовите им отчети за изминалата предизборна кампания – и двете партии са финансирали 100 % от разходите си със средства от държавната субсидия. За ГЕРБ това са приходи в размер на 1 790 957 лв., а за ДПС – 1 442 254 лв. Същото важи и за коалиционните партньори на ГЕРБ – ВМРО и Атака.

Подобна е тенденцията и при останалите партии, участвали в кампанията – според отчетите 93 % от техните приходи са от средствата от държавната субсидия. 

Подробно разпределение на структурата на приходите на партиите, представяме в графиката по-долу (графиката е интерактивна – посочете с мишката избран от Вас тип приход, за да се запознаете с повече подробности).

Само малките парламентарно непредставени партии, участвали в кампанията за европейски избори 2019, са набирали средства от дарения от физически лица. Въпреки това, основен източник на приходите им са медийните пакети – 5.8 % от общата стойност на всички отчетени в кампанията приходи.  

Осемте коалиции, участвали в кампанията, са набрали общо 4 619 892 лв. приходи, представени подробно в следващата графика (графиката е интерактивна – посочете с мишката, за да се запознаете с повече подробности): 

Следва да посочим, че произходът на собствените средства на партиите в коалициите не може да бъде проследен. Формата на отчетите в регистъра на Сметната палата не позволява определяне на произхода и вида на приходите – дали са от държавна субсидия, членски внос, стопанска дейност или банкови заеми, например. Вероятно в най-голяма степен приходите се формират от държавната субсидия, която част от партиите в коалициите получават – каквито са случаите с БСП, ВОЛЯ и НФСБ, чиито коалиции са с най-големи приходи. 

Следващата графика показва цялостната структура на приходите на коалициите от партии, участвали в предизборната кампания (графиката е интерактивна – посочете с мишката, за да се запознаете с повече подробности):

Сред участниците в кампанията за Евроизбори 2019, бяха регистрирани и шест инициативни комитета, издигнали независими кандидати. Техните приходи възлизат общо на 80 342 лв. Основен източник  на средства за инициативните комитети са били даренията (48 010 лв. или 60 % от всички приходи) и медийните пакети (29 556 лв. или около 37 % от всички приходи). С данните от декларираните приходи на шестте комитета, може да се запознаете в следващата графика (графиката е интерактивна).