Изборите за Европейски парламент са важни, защото легитимират демократичния процес на избиране на представители в този наднационален орган

Изборите за Европейски парламент са нашата възможност да заявим какво бъдеще искаме за Европейския съюз
22.05.2019
Макар да има доста евроскептици, членството ни в ЕС предоставя много възможности
24.05.2019

Изборите за Европейски парламент са важни, защото легитимират демократичния процес на избиране на представители в този наднационален орган

Екипът на Отворен парламент продължава разговорите с български експерти, които работят в европейските институции. С тях обсъждаме как решенията на Съюза влияят върху живота на българите; как се създават правилата на европейско ниво; какви са задълженията на служителите в европейските институции и защо изборите за Европейски парламент са важни. Инициативата се реализира със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в България.

В днешната публикация в навечерието на изборите за Европейски парламент (ЕП) разговаряме със Светлозар Андреев, който работи от 11 години в Комитета на регионите.  

Споделете ни повече за себе си – откъде сте, какви са професионалният ви опит и мотивация за работата, която вършите, от колко време работите в институциите на ЕС?

От 11 години работя в Комитета на регионите, официалната институция на Европейския съюз (ЕС), представляваща местните и регионални власти в Брюксел. Настоящата ми дейност ми допада, защото се чувствам близо до хората и техните ежедневни проблеми. Малко известен факт е, че две трети от европейското финансиране се разходва на местно ниво. Достатъчно е да споменем кохезионната, земеделска, социална и морска и рибарска политики, за да си представим, че Европа е съвсем близо до нас, но прилагането на тези политики се нуждае от партньорство с национални и, преди всичко, местни власти.

По образование съм политолог. Имам петнадесет години опит като учен и преподавател, включително и по отношение на изучаването на ЕС, в реномирани международни университети във Великобритания, Испания, Италия и Полша, а и в България.  

Разкажете ни накратко за сферата на политики, в която работите? Какво прави Европейският съюз в нея?

В моята институция и по отношение на участието на местните и регионални власти във вземането на важни европейски решения, конкретно отговарям за Политиката на наука, изследване и иновации. Програмата “Хоризонт 2020” е по-позната на широката публика. Това е европейски фонд от почти 76 милиарда евро и е единственият директно управляван от Брюксел. Тези значителни средства спомагат за подпомагането на иновативни центрове и малки и средни предприятия, за провеждането на ключови научни програми в сферите на здравеопазването, компютърните науки, социалните науки, рационалното използване на енергия и различни природни ресурси, екологичното земеделие и рибарство.

Накратко, моята роля е да мобилизирам ресурси и подпомагам участието на местните и регионални власти, както при вземането на ключови законодателни решения в тази област, така и да се подпомагат иновативни идеи и модели на ниво страни членки и региони за откриване на нови работни места, просперитет и устойчиво развитие.

Източник: cor.europa.eu

В какво се състои конкретно работата ви? Как вие лично влияете на процеса на вземане на решения в ЕС?

Комитетът на регионите е консултативен орган, който директно спомага вземането на законодателни решения на европейско ниво. Нашите докладчици, които са неизменно избрани представители на местните и регионални власти – например България има 12 постоянни и 12 заместник-представители, които са обикновено кметове или общински съветници – подготвят детайлни доклади, които се представят пред Европейския парламент (ЕП) и Съвета на министрите като главни законодатели, но и пред Европейската комисия (ЕК) също така. Например, миналата година по време на българското председателство на Съвета на ЕС имахме засилено сътрудничество с Министерството на науката и образованието и техните представители в Брюксел. Организирахме множество дискусии и събития, като повечето от тях бяха в София, а и в други български градове.

Как работата ви влияе на живота на хората в България? Може ли да ни дадете пример за това?

През изминалите години, благодарение на интереса на Комитета на регионите и неговите членове към напредъка на България в моята област, страната ни беше посетена от десетки видни местни и регионални политици от други страни на ЕС. Бяха организирани множество специализирани събития, които доведоха до трайно сътрудничество между българските градове и региони с тези от други части на Европа.

Само през последния месец (април), бяха организирани с наше пряко участие две големи събития в сферата на иновациите и науката: едно в София на 12-и април за чистотата на въздуха, където водещи специалисти от десетки големи европейски градове споделиха опит и нови решения, и друго в Габрово на 24-и април за енергийната ефективност и устойчивото градско развитие, където кметската управа и Техническият университет-Габрово си партнираха с регион Навара от Испания и Тимишоара в Румъния.

Тук е мястото да отбележа и отличното ни сътрудничество с българската делегация, нейните членове, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и медиите в страната, които отразяват работата ни.

Защо според вас изборите за Европейски парламент имат значение?

Предстоящите избори за Европейски парламент са особено важни, защото те легитимират демократичния процес на избиране на представители в този наднационален орган. Знаете, че заедно със Съвета на министрите, Европейският парламент взема участие в почти всички законодателни процедури и решения. Европейските граждани директно избират свои представители в ЕП всеки пет години и по този начин задават посоката на развитие на Европейския съюз. Не на последно място, тези избори се явяват “междинни“ за политическите лидери и системи в много от страните членки – затова е и това високо внимание върху резултатите от тези избори.

Кои са важните европейски теми, за които трябва да се говори повече? Присъстват ли те в дебата в България според вас?

България е вече дългогодишен член на Европейския съюз (повече от 12 години) и българските медии и професионални наблюдатели активно коментират главните теми, определящи дневния ред в Европа: многогодишната финансова рамка и европейските фондове, Брекзит, миграцията, конфликтите в съседни на ЕС региони като Близкия изток и Африка, настъпването на популизма и фалшивите новини…

Може би малко по-засилено внимание трябва да се отдели на определени теми, които ще определят бъдещето на България, ЕС и обществото, в което желаем да живеем заедно с другите европейски граждани. Считам, че темите за бъдещето на Еврозоната и Банковия съюз в Европа, конкурентоспособността на фирмите, както в европейски, така и в международен мащаб, ролята на изкуствения интелект и перспективите пред индустрия 4.0, демографията и опазването на природните ресурси, и не на последно място, ролята на умните градове и региони в един все по-интегриран Европейски Съюз, трябва да бъдат по-широко коментирани в нашата страна.


Това интервю представя само възгледите на интервюирания и не може да се разглежда като официална позиция на Комитета на регионите.