Изборите за Европейски парламент са важни, защото легитимират демократичния процес на избиране на представители в този наднационален орган

Изборите за Европейски парламент са нашата възможност да заявим какво бъдеще искаме за Европейския съюз
22.05.2019
Бъдещето на ЕС оказва пряко влияние върху нашия живот
25.05.2019

Изборите за Европейски парламент са важни, защото легитимират демократичния процес на избиране на представители в този наднационален орган

Екипът на Отворен парламент продължава разговорите с български експерти, които работят в европейските институции. С тях обсъждаме как решенията на Съюза влияят върху живота на българите; как се създават правилата на европейско ниво; какви са задълженията на служителите в европейските институции и защо изборите за Европейски парламент са важни. Инициативата се реализира със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в България.

В днешната публикация в навечерието на изборите за Европейски парламент (ЕП) разговаряме със Светлозар Андреев, който работи от 11 години в Комитета на регионите.  

Споделете ни повече за себе си – откъде сте, какви са професионалният ви опит и мотивация за работата, която вършите, от колко време работите в институциите на ЕС?

От 11 години работя в Комитета на регионите, официалната институция на Европейския съюз (ЕС), представляваща местните и регионални власти в Брюксел. Настоящата ми дейност ми допада, защото се чувствам близо до хората и техните ежедневни проблеми. Малко известен факт е, че две трети от европейското финансиране се разходва на местно ниво. Достатъчно е да споменем кохезионната, земеделска, социална и морска и рибарска политики, за да си представим, че Европа е съвсем близо до нас, но прилагането на тези политики се нуждае от партньорство с национални и, преди всичко, местни власти.

По образование съм политолог. Имам петнадесет години опит като учен и преподавател, включително и по отношение на изучаването на ЕС, в реномирани международни университети във Великобритания, Испания, Италия и Полша, а и в България.  

Разкажете ни накратко за сферата на политики, в която работите? Какво прави Европейският съюз в нея?

В моята институция и по отношение на участието на местните и регионални власти във вземането на важни европейски решения, конкретно отговарям за Политиката на наука, изследване и иновации. Програмата “Хоризонт 2020” е по-позната на широката публика. Това е европейски фонд от почти 76 милиарда евро и е единственият директно управляван от Брюксел. Тези значителни средства спомагат за подпомагането на иновативни центрове и малки и средни предприятия, за провеждането на ключови научни програми в сферите на здравеопазването, компютърните науки, социалните науки, рационалното използване на енергия и различни природни ресурси, екологичното земеделие и рибарство.

Накратко, моята роля е да мобилизирам ресурси и подпомагам участието на местните и регионални власти, както при вземането на ключови законодателни решения в тази област, така и да се подпомагат иновативни идеи и модели на ниво страни членки и региони за откриване на нови работни места, просперитет и устойчиво развитие.

Източник: cor.europa.eu

В какво се състои конкретно работата ви? Как вие лично влияете на процеса на вземане на решения в ЕС?

Комитетът на регионите е консултативен орган, който директно спомага вземането на законодателни решения на европейско ниво. Нашите докладчици, които са неизменно избрани представители на местните и регионални власти – например България има 12 постоянни и 12 заместник-представители, които са обикновено кметове или общински съветници – подготвят детайлни доклади, които се представят пред Европейския парламент (ЕП) и Съвета на министрите като главни законодатели, но и пред Европейската комисия (ЕК) също така. Например, миналата година по време на българското председателство на Съвета на ЕС имахме засилено сътрудничество с Министерството на науката и образованието и техните представители в Брюксел. Организирахме множество дискусии и събития, като повечето от тях бяха в София, а и в други български градове.

Как работата ви влияе на живота на хората в България? Може ли да ни дадете пример за това?

През изминалите години, благодарение на интереса на Комитета на регионите и неговите членове към напредъка на България в моята област, страната ни беше посетена от десетки видни местни и регионални политици от други страни на ЕС. Бяха организирани множество специализирани събития, които доведоха до трайно сътрудничество между българските градове и региони с тези от други части на Европа.

Само през последния месец (април), бяха организирани с наше пряко участие две големи събития в сферата на иновациите и науката: едно в София на 12-и април за чистотата на въздуха, където водещи специалисти от десетки големи европейски градове споделиха опит и нови решения, и друго в Габрово на 24-и април за енергийната ефективност и устойчивото градско развитие, където кметската управа и Техническият университет-Габрово си партнираха с регион Навара от Испания и Тимишоара в Румъния.

Тук е мястото да отбележа и отличното ни сътрудничество с българската делегация, нейните членове, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и медиите в страната, които отразяват работата ни.

Защо според вас изборите за Европейски парламент имат значение?

Предстоящите избори за Европейски парламент са особено важни, защото те легитимират демократичния процес на избиране на представители в този наднационален орган. Знаете, че заедно със Съвета на министрите, Европейският парламент взема участие в почти всички законодателни процедури и решения. Европейските граждани директно избират свои представители в ЕП всеки пет години и по този начин задават посоката на развитие на Европейския съюз. Не на последно място, тези избори се явяват “междинни“ за политическите лидери и системи в много от страните членки – затова е и това високо внимание върху резултатите от тези избори.

Кои са важните европейски теми, за които трябва да се говори повече? Присъстват ли те в дебата в България според вас?

България е вече дългогодишен член на Европейския съюз (повече от 12 години) и българските медии и професионални наблюдатели активно коментират главните теми, определящи дневния ред в Европа: многогодишната финансова рамка и европейските фондове, Брекзит, миграцията, конфликтите в съседни на ЕС региони като Близкия изток и Африка, настъпването на популизма и фалшивите новини…

Може би малко по-засилено внимание трябва да се отдели на определени теми, които ще определят бъдещето на България, ЕС и обществото, в което желаем да живеем заедно с другите европейски граждани. Считам, че темите за бъдещето на Еврозоната и Банковия съюз в Европа, конкурентоспособността на фирмите, както в европейски, така и в международен мащаб, ролята на изкуствения интелект и перспективите пред индустрия 4.0, демографията и опазването на природните ресурси, и не на последно място, ролята на умните градове и региони в един все по-интегриран Европейски Съюз, трябва да бъдат по-широко коментирани в нашата страна.


Това интервю представя само възгледите на интервюирания и не може да се разглежда като официална позиция на Комитета на регионите.