Важно е да участваме активно в изборите за Европейски парламент, ако искаме да бъдем представени

Като граждани на Европа всички ние носим отговорност за нейното бъдеще
20.05.2019
Изборите за Европейски парламент са нашата възможност да заявим какво бъдеще искаме за Европейския съюз
22.05.2019

Важно е да участваме активно в изборите за Европейски парламент, ако искаме да бъдем представени

Няколко дни преди изборите за членове на Европейския парламент (ЕП) публикуваме следващото интервю от поредицата разговори с български експерти, които работят в европейските институции. С тях обсъждаме как решенията на Европейския съюз (ЕС) влияят върху живота на българите; как се създават правилата на европейско ниво; какви са задълженията на служителите в европейските институции и защо изборите за Европейски парламент са важни. Инициатива се реализира със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в България.

В днешната публикация разговаряме с Мариана Хрисчева, която ръководи отдела „Оценка и европейски семестър“ в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“.

Споделете ни повече за себе си – откъде сте, какви са професионалният ви опит и мотивация за работата, която вършите, от колко време работите в институциите на ЕС?

Трудно ми е да определя откъде съм – родена съм в Чехия, от 5 до 18-годишната ми възраст живях в гр. Пловдив, от където са родителите ми и където завърших английската гимназия.  Следвах (в икономическия институт, специалност Международни икономически отношения) и се омъжих в гр. София, където живях до пристигането си в Брюксел през 2001 г., като представител на Министерството на финансите в дипломатическото представителство на България към ЕС. С две думи: чувствам се едновременно българка и европейка.

Работя в Европейската комисия (ЕК) от 2010 г., първоначално като член и началник на кабинета на българския комисар Кристалина Георгиева, а в момента – в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, където ръководя отдела „Оценка и европейски семестър“.

Посветих голяма част от професионалния си живот на европейската кауза. В Министерството на финансите и дипломатическото ни представителство в Брюксел бях част от преговорния екип за присъединяването на страната ни към ЕС и последващото ѝ интегриране в работните му структури. В ЕК съм работила по многообразни теми – хуманитарна помощ и гражданска защита, бюджет и финанси, икономическо управление, политиката за сближаване.

Силната ми мотивация да работя в тази сфера произтича от убедеността ми, че Европейският съюз е сила, посветена на доброто, на мира, на сигурността и благополучието на неговите граждани, водеща в налагането на световен ред, основан на правила, на принципите и изпълнението на целите за устойчиво развитие. Подобна тежест в глобален мащаб не е по силите на нито една европейска страна, дори на най-големите държави членки на ЕС. Щастлива съм, че в ежедневната си работа постоянно получавам потвърждение в подкрепа на своята убеденост.

 

Източник: https://ec.europa.eu/

Разкажете ни накратко за сферата на политики, в която работите? Какво прави Европейският съюз в нея?

Генералната дирекция, в която работя, отговаря за изпълнението на политиката за сближаване. Основните инвестиционни инструменти, за които отговаряме, са Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд, които заедно с Европейския социален фонд представляват около една трета от бюджета на ЕС. Те имат за цел да намалят различията в социалното и икономическото развитие както между държавите, така и вътре в тях, между различните региони за едно по-хармонично и устойчиво развитие, базирано на споделени цели и предизвикателства.

В какво се състои конкретно работата ви? Как вие лично влияете на процеса на вземане на решения в ЕС?

Моят отдел отговаря за качествените елементи, свързани с усвояването на фондовете, като  например рамката за изпълнение, заложена в програмния период 2014-2020. Съгласно нея, към средствата по програмите, които са изпълнили своите средносрочни цели, през настоящата година ще бъде добавен резерв от допълнителни 6%. Други аспекти на нашата работа са: мерките за обвързване на европейските структурни и инвестиционни фондове с доброто икономическо управление, имащи за цел подобряване на резултатите и ефективността от изпълнението; системите за наблюдение и индикаторите, с които се следи усвояването на фондовете и изпълнението на програмите; оценката на ефекта от използването на фондовете за постигане на целите на политиката. Данните, които се генерират от посочените по-горе процеси, играят основна роля за вземането на решения за адаптирането на политиката в процеса на нейното изпълнение, но също и за нейното бъдеще.

Фактът, че тази „традиционна“ политика не беше драстично намалена в следващата многогодишна финансова рамка, предвид сериозните предизвикателства, свързани с възникването на нови приоритети (като миграция, сигурност, отбрана) и предстоящото напускане на сериозен нетен бюджетен „платец“ като Обединеното кралство се дължи и на събраните доказателства, че политиката работи, изпълнява своите цели и носи ползи както за своите бенефициенти, така и за донорите на бюджета на ЕС.

Моят отдел координира и приноса на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ по линия на Европейския семестър, основната платформа за координиране на икономическите и социални политики на държавите членки. Тази година, например, в резултат на нашия принос, докладите по страни включваха детайлен анализ на регионалните различия и виждането на Комисията, кои са приоритетните области за програмиране на фондовете по политиката за сближаване.

Източник: https://www.consilium.europa.eu/bg/

Как работата ви влияе на живота на хората в България? Може ли да ни дадете пример за това?

Политиката за сближаване е особено важна за България, която е един от големите й бенефициенти. В сегашния програмен период страната ни получава от ЕС по линия на тази политиката над 8 млрд. евро, а за периода 2021-2027 г. съгласно предложението на Комисията, се очаква да получи над 10 млрд. евро. Това се равнява на повече от 2% от прогнозния БВП за същия период.

Инвестициите са насочени основно към подобряване на транспортната и енергийна инфраструктура на страната ни, опазване на околната среда и борбата срещу климатичните изменения, научноизследователската и развойна дейност, технологичното развитие и иновациите, повишаване на конкурентоспособността на МСП, подпомагане на заетостта, образованието и здравеопазването, обучението, увеличаването на институционалния капацитет на публичните органи и др.

Всички тези области имат пряко отношение към подобряването на условията на живот и благосъстоянието на българските граждани.

Защо според вас изборите за Европейски парламент имат значение?

По принцип считам, че участието в избори на всяко ниво е основно гражданско право, но и задължение.  Участвайки в изборите за Европейски парламент, заявяваме своята ангажираност към европейския проект. Европейският парламент е институцията, която е съставена от пряко избраните представители на гражданите на ЕС и защитава техните интереси. Заедно със Съвета, съставен от представители на правителствата на държавите членки, той упражнява законодателната и бюджетната власт на ЕС, както и контролни функции, а също така избира председателя на Европейската комисия. Ето защо е важно да участваме активно в изборите за Европейски парламент, ако искаме да бъдем представени в тези процеси и във вземането на съответните решения.

Кои са важните европейски теми, за които трябва да се говори повече? Присъстват ли те в дебата в България според вас?

Според мен е важно за избирателите да са наясно с позициите на потенциалните си избраници  по основните теми от европейския дневен ред. Например, каква инвестиционна политика биха подкрепили чрез гласуването си за бюджета на ЕС; какви са вижданията им за справяне с основните предизвикателства пред Съюза, като миграцията, сигурността, социалната справедливост, справянето с климатичните изменения и т.н. Следя с внимание наскоро започналите дебати по националните медии и с радост установявам, че тези теми присъстват в тях.

За съжаление, понякога в коментарите на кандидатите за Европейския парламент се включват и проблеми, за решаването на които ЕС има доста ограничена или дори няма компетентност, съгласно Договорите, а също така и някои актуални теми от ежедневието в България, които имат само национално измерение и значение. Най-разочароващи за мен са нападките на лична основа, а не на основата на принципите и позициите, които защитават опонентите.

Аз ще гласувам, като формирам мнението си за кандидати на базата на защитаваните от тях позиции по темите с европейско измерение. Надявам се повече хора да отидат до урните, защото по-голям брой гласове ще увеличи легитимността на българските представители в Европейския парламент.


Това интервю представя само възгледите на интервюирания и не може да се разглежда като официална позиция на Европейската комисия.