Парламентът прие промени в Изборния кодекс на второ четене

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разгледа ремонтните дейности на булевард „Васил Левски“ във Варна
26.03.2019
Парламентът прие промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на първо четене
28.03.2019

Парламентът прие промени в Изборния кодекс на второ четене

Парламентът прие промени в Изборния кодекс на второ четене. С текстове от закона депутатите върнаха старите правила за преференциите – 5 процента за евроизборите и 7 процента за парламентарни и местни избори.

Бяха отхвърлени предложенията на ДПС за уседналостта, броя на изборните секции извън страната и майчиния език.

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за банковата несъстоятелност. Единият е внесен от Министерския съвет, а другият е предложен от депутати от ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“.

Парламентът одобри единодушно със 108 гласа „за“ законопроекта на правителството, който въвежда в българското законодателство разпоредбите на европейска директива. С нея се хармонизира частично йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници.

Въвежда се нов допълнителен клас кредитори – притежатели на непривилегирован първостепенен дълг, който следва да има по-висок ред от притежателите на инструменти на собствения капитал и подчинен дълг и по-нисък ред спрямо притежателите на други инструменти на необезпечен първостепенен дълг.

В обхвата на директивата, наред с банките, попадат и инвестиционните посредници, както и някои финансови институции, смесени финансови холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, по отношение на които се прилагат правилата на общата търговска несъстоятелност, уредена в част четвърта на Търговския закон. С предложените промени се въвеждат съответните изменения в Търговския закон, за да бъдат изцяло транспонирани изискванията на директивата.

Промените в Закона за банковата несъстоятелност, внесени от ГЕРБ, ДПС и „Обединени патриоти“, бяха приети на първо четене със 109 гласа „за“ и 5 въздържали се. Със законопроекта се предлага максимално попълване на масата на несъстоятелността чрез ограничаването на разходите от масата на несъстоятелността при водените съдебни производства, включително относно процесуалното представителство, както и предвиденото правомощие на синдика да продава чрез пряко договаряне вещи и права, които на практика не могат да бъдат реализирани чрез публична продан. Предложените изменения внасят яснота, като се уточнява изрично кръгът на страните в съдебните производства, от които предварително не се събира държавна такса, както и се определя броят на неуспешните публични продани, след които се пристъпва към пряко договаряне. Предвиждането на служебно вписване на кредиторите в списъка на приетите от синдика вземания ще гарантира правата им в случай на обявяване на недействителност на направено прихващане.

Source: Новини на Народно събрание