Парламентът прие промени в Закона за защита на личните данни на второ четене

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри благотворителната фотоизложба „Дари живот“
23.01.2019
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и народни представители от всички парламентарни групи се включиха в Световната кампания – WeRemember
25.01.2019

Парламентът прие промени в Закона за защита на личните данни на второ четене

Парламентът прие промени в Закона за защита на личните данни на второ четене. Основна цел е въвеждане изискванията на европейска директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни.

С промените се разширяват задачите и правомощията на Комисията за защита на личните данни, като единствен надзорен орган в България, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на свободното движение на личните данни в рамките на ЕС. Комисията се определя и като орган, компетентен да акредитира сертифициращи органи в областта на защитата на личните данни. Комисията ще води три публични регистъра – регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните; регистър на акредитираните сертифициращи органи; регистър на кодексите за поведение.

Регламентират се и правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет при осъществяването на надзор при обработването на лични данни в определени случаи.

Беше записано, че обработването на лични данни за журналистически цели, както и за академичното, художественото или литературното изразяване, е законосъобразно, когато се извършва за осъществяване на свободата на изразяване и правото на информация, при зачитане на неприкосновеността на личния живот. Това може да става при спазването на определени критерии.
Регламентират се и случаите на пряко предлагане на услуги на информационното общество. Когато субектът на данните е лице под 14 години, обработването ще е законосъобразно само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните.

С промените се унифицират разпоредбите за защита на личните данни на национално ниво и при международния обмен в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Source: Новини на Народно събрание