Парламентът прие единодушно на първо четене законопроекта за социалните услуги

Парламентът възложи на правителството да преговаря със САЩ за нов тип боен самолет
16.01.2019
Във Враца беше открита пътуващата изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция
19.01.2019

Парламентът прие единодушно на първо четене законопроекта за социалните услуги

Парламентът прие единодушно на първо четене законопроекта за социалните услуги със 163 гласа „за“, без против и въздържали се.

С него се урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в България. Въвежда се планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на национална карта на социалните услуги.

Със законопроекта се създава Агенция за качеството на социалните услуги като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Агенцията ще бъде създадена в рамките на щатната численост на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Агенцията за качеството на социалните услуги ще лицензира частните доставчици и ще поддържа регистъра на доставчиците. Тя ще може да извършва и проверки на място при необходимост от установяване на обстоятелства, посочени от частния доставчик при лицензирането или от община при създаване на услуга.

Сегашният режим на възлагане на предоставянето на създадени от общината социални услуги се запазва и се въвежда и още един нов режим, при който общината възлага на частен доставчик предоставянето на услуга, която няма обективна възможност да създаде.

За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и за лица с увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон. Дефинира се съдържанието на асистентската подкрепа, определят се функциите на асистента и на общината, когато услугата се финансира от държавния и общинския бюджет. Регламентира се и заместващата грижа. Тя е уредена като подкрепа за лица, полагащи грижа за зависими членове на семейството, не само деца.

Със законопроекта ще се изменят и допълнят 26 закона. Част от промените са свързани и с поетите ангажименти за закриване на домовете за деца и за пълнолетни лица с увреждания.

Source: Новини на Народно събрание