Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с договорите за наем и аренда

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и народни представители участваха в тържествените прояви по повод Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май
06.05.2018
Народното събрание изслуша министъра на икономиката Емил Караниколов относно състоянието на бизнес климата в страната
10.05.2018

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с договорите за наем и аренда

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с договорите за наем и аренда.

Земеделска земя ще може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице; от лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице; и от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, или от упълномощено от тях лице.

Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот или от упълномощено от тях лице. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността, записаха депутатите.

Договорите за наем и аренда на земеделска земя със срок по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. Договорите ще се вписват в съответната служба по вписванията по местонахождение на имотите, като към тях ще се прилагат и скици на имотите, и ще се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. Въвежда се и фиксирана такса за вписването на договорите.

Договор за наем на земеделска земя, сключен до датата на влизането в сила на тези изменения, при който не са спазени горепосочените изисквания, може да бъде потвърден от собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие на договора. Тя се подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота в едномесечен срок от влизането в сила на промените.

За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на регистрирани собственици на пчелини, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд.

Source: Новини на Народно събрание