Несъвместимостта в местната власт се отлага

И все пак консенсусът е възможен
20.12.2017
Сбогом на електронното гласуване, здравей на скрития образователен ценз
16.11.2018

Несъвместимостта в местната власт се отлага

Това ще се случи, ако парламентът приеме законопроекта за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Проектът е внесен от председателя и от заместник – председателя на правната комисия в парламента няма и месец от влизането на антикорупционния закон в сила.

Известно е, че Данаил Кирилов внася законопроекти, когато трябва спешно да се решат възникнали законодателни проблеми.

Вносителите предлагат отлагане на несъвместимостта в местното самоуправление – сферата, която и да не е най-корумпирана, е най-изложена пред погледа на редовите граждани по отношение на корупция и конфликт на интереси. Периодично се говори за феодализация и мафиотизация на местната власт. „Корупцията в общините” е основно политическо послание на опозицията.

Законопроектът предвижда § 19, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да влезе в сила от 01.12.2019 г.

По този начин с близо 2 години се отлага влизането в сила на изискването общинският съветник да не може „да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия”.

Това изискване за несъвместимост е ново, въведено е със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и идва да допълни традиционната несъвместимост общинският съветник да не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.

Въвеждането на новата несъвместимост според Националната асоциация на председателите на общински съвети /НАПОС/ може да породи редица проблеми.

Законът не конкретизира понятието „сключени договори с общината”. По този начин до несъвместимост с позицията „общински съветник” теоретично може да доведе дори сключен договор за дарение между него и търговско дружество с общинско участие.

Реалните проблеми обаче, ще възникнат например при сключени договори за наем на кабинети – общинска собственост от общопрактикуващи лекари и специалисти, които са и общински съветници.

Друг проблем може да възникне и във връзка със сключени договори за наем между търговци (общински съветници) и общините за поставяне на преместваеми съоръжения. Трети проблем са договорите за наемане на общински земеделски земи от селскостопански производители (общински съветници), чрез които се осигурява нелошо европейско подпомагане.

Освен това, според организацията на председателите на общински съвети, антикорупционният закон не уточнява, дали условието за несъвместимост важи само при сключени договори със собствената община, нейните търговски дружества и общински предприятия, или изискването е въобще за всички общини и техните търговски дружества и общински предприятия. Така например много от общинските съветници в страната имат бизнес отношения със съседни общини и с техни търговски дружества и общински предприятия.

Допълнително, актуалният закон за борба с корупцията не предвижда условия и процедура за това, какво ще се прави със заварените положения на несъвместимост, които изглежда хич не са малко.

По нито един от горните проблеми законопроектът за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество не предлага решение.

Решаването на проблемите на практика се отлага до края на мандата на настоящите общински съвети. После всеки кандидат за местната власт ще трябва сам да решава, дали да прави бизнес с общината или да става общински съветник. Разбира се, ако междувременно антикорупционният закон не бъде променен.

Екипът на „Отворен парламент” е готов да се обзаложи, че това ще се случи.