Парламентът единодушно прие отпадането на мораториума НЗОК да плаща за нови лекарства

Поне 20 нови инициативи се очаква да предложи Европейската комисия по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, съобщи министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова пред народните представители от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20.12.2017
72 закона, 181 решения и две декларации е приело от началото на мандата си 44-ото Народно събрание
22.12.2017

Парламентът единодушно прие отпадането на мораториума НЗОК да плаща за нови лекарства

Парламентът прие единодушно отпадане на мораториума Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ да плаща за нови лекарства през 2018 г. Това стана с гласуване на първо и второ четене на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. Законопроектът беше внесен с подписите на председателите на всички парламентарни групи.

Депутатите гласуваха отмяна на параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби, който гласеше, че през 2018 г. НЗОК няма да заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.

Мотив за отмяната на мораториума е да се гарантира спокойствие и увереност сред гражданите, че НЗОК ще заплати за всички лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование през 2018 г.

Народните представители приеха окончателно и промени в Закона за защита на конкуренцията. Измененията предвиждат право на обезщетение в пълен размер за всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях. Влязлото в сила решение на ВАС, което потвърждава решение на Комисията за защита на конкуренцията за установяване на нарушение на антитръстовия закон, има обвързваща сила за гражданския съд относно факта на нарушението и нарушителя. Обвързваща сила за гражданския съд има и решение, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. Заварените до 26 декември 2014 г. производства по искове за обезщетение за вреди пред националните съдилища се довършват по реда, по който са били образувани.

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за обществените библиотеки. С измененията се създава законово правомощие за издаване на подзаконов нормативен акт, с който да се уреди редът за вписване в публичния регистър на обществените библиотеки. Това ще става с наредба на министъра на културата. Регистърът се поддържа в електронен вид. До една година от приемането на закона Министерството на културата трябва да осигури условия за прием на документи и заявления за вписване и за промени в регистъра по електронен път.

Source: Новини на Народно събрание