Парламентът прие нов Закон за пазарите на финансови инструменти на първо четене

Изложба с репродукции на картини от руски художници, посветена на 140-ата годишнина от Руско-турската освободителна война, откри председателят на Народното събрание Цвета Караянчева
12.12.2017
Европейският комисар за Съюза на сигурност Джулиан Кинг приветства България за работата й по сигурността и борбата с тероризма и заяви, че страната е готова за Шенген
14.12.2017

Парламентът прие нов Закон за пазарите на финансови инструменти на първо четене

Парламентът прие нов Закон за пазарите на финансови инструменти на първо четене.

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че с новия закон в българското законодателство се въвеждат изискванията на европейска директива за пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на европейски регламент за пазарите на финансови инструменти. Целта е да се увеличи прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти.

Новата регулаторна рамка на ниво ЕС има за цел да осигури необходимата степен на хармонизация, защита на инвеститорите, както и условия инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия ЕС по силата на лиценза, получен в съответната държава по произход.

С новия закон се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Надгражда се сега съществуващият правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа. Въвеждат се нови изисквания за управлението и представителството на инвестиционния посредник, подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Запазва се досега съществуващият режим на одобрение на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Дава се възможност инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник на негова пълна и безусловна отговорност.

Предвидени са изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност. Въвеждат се изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на така наречената алгоритмична търговия, при която компютърен алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса.

Предвижда се създаването на нов вид многостранна система за търговия – пазар за растеж. Целта е да се насърчава малкият и средният бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.

Парламентът прие промени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия на второ четене. Промените са във връзка с европейска директива, която определя основни норми на безопасност за защита срещу рисковете, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.

Директивата установява степенуван подход за регулаторен контрол, като въвежда уведомителен, регистрационен и лицензионен режим при ситуации на планирано облъчване. Също така регламентира изискванията и критериите за прилагането на тези режими. Съгласно директивата всички дейности, свързани с планирано облъчване, подлежат на уведомление. С оглед на промените правомощията на председателя на Агенцията за ядрено регулиране се допълват с правомощия за издаване, прекратяване и отнемане на удостоверения за регистрация.

Source: Новини на Народно събрание