Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

В Талин Естония предаде на България председателството на парламентарното измерение
28.11.2017
Депутатите приеха на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2018 г.
30.11.2017

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията предвиждат производствата по инвестиционните мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони вече да се провеждат чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектните предложения по тези мерки ще подлежат на предварителна оценка, когато общият размер на заявената финансова помощ надхвърля бюджета за съответния период на прием. Критериите и редът за извършване на оценката и класирането ще бъдат определени в насоките за кандидатстване. В едноседмичен срок от публикуване на класирането ще могат да бъдат подавани възражения, които ще бъдат разглеждани от специална комисия. Предвижда се срокът за произнасяне по възраженията да е две седмици.

Производствата по компенсаторните мерки на площ, свързани със залесяване, агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, необлагодетелствани райони и хуманно отношение към животните ще се извършват чрез ИСАК.

От БСП и ДПС посочиха, че това е вторият вариант на законопроекта, който се разглежда в пленарна зала. От опозицията отбелязаха, че някои от слабостите са изчистени, но поискаха да бъде прецизиран и двуседмичният срок за произнасяне по възражения, защото бил недостатъчен.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от Менда Стоянова. Целта на промените е усъвършенстване регулаторната рамка на банковия надзор. С текстовете трябва бъде постигнато съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор и с поетите от БНБ ангажименти в отговор на доклада.

Усъвършенства се режимът за регулиране на риска, произтичащ от експозициите, които банките формират към свързани с тях лица – администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица, които контролират банката, дъщерни дружества на банката и другите, определени като свързани с банката лица.

С измененията бяха приети промени и в Закона за БНБ, според които за заседанията на Управителния съвет на БНБ ще се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на управителния съвет и от изготвилия протокола. Информация за решенията на Управителния съвет ще се публикува на страницата на банката в интернет, освен когато решенията съдържат професионална, банкова, търговска или друга правнозащитена тайна. Управителният съвет на БНБ ще прилага надзорни мерки и мерки за ранна намеса, ще дава одобрения, разрешения и съгласия в предвидените от закона случаи. С новите текстове се уточнява, че подуправителят, ръководещ управление „Банков надзор“, упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управлението самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на БНБ. Подуправителят, ръководещ управление „Банково“, ще упражнява надзорните си правомощия и оперативното ръководство на управлението самостоятелно и независимо от функциите на другите управления на БНБ.

Source: Новини на Народно събрание