Парламентът прие на първо четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни призова Народното събрание да участва активно в дебата за бъдещето на Европейския съюз
21.11.2017
Емил Христов е новият заместник-председател на Народното събрание
23.11.2017

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова.

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че промените целят усъвършенстване регулаторната рамка на банковия надзор. С промените ще бъде постигнато съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор и с поетите от БНБ ангажименти в отговор на доклада. По отношение на критериите за лицензиране промените въвеждат допълнително условие за представяне на данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна процедура. Предлага се въвеждане на задължение за банките да предоставят на БНБ информация в случаите, когато са им станали известни обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно влияние на лицата, които пряко или непряко притежават над 50 на сто от капитала.

Във връзка с поети от БНБ ангажименти за разширяване на кръга от лица, чиито експозиции следва да се третират като експозиции към свързани с банката лица, се предлагат изменения за усъвършенстване режима за регулиране на риска, произтичащ от експозициите, които банките формират към свързани с тях лица – администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица които контролират банката, дъщерни дружества на банката и другите определени като свързани с банката лица.

Менда Стоянова обясни, че законопроектът е поредна стъпка за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзорната дейност на БНБ върху банковите и финансови институции. Целта е да се повиши ефективността на надзора на БНБ, за да не се повтарят случаи като КТБ, които разтърсиха държавата, коментира тя. Промените от една страна ще доведат до повишаване на изискванията при лицензирането на банки, а от друга страната – разширяват и задълбочават изискванията при изследването на свързаните лица при кредитирането от банки, посочи Стоянова. По думите й промените създават законови условия всички препоръки и изисквания на Европейския банков орган за бъдат прилагани и от БНБ и българските банки.

Source: Новини на Народно събрание