Ограничаване на административния слугинаж

Спазват ли депутатите Закона за нормативните актове? – 2
04.09.2017
GDPR – какво предстои?
04.12.2017

Ограничаване на административния слугинаж

На 10.11.2017 г. правителството депозира в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия.

Предлага се намаляване на административната тежест, като при процедурите по закона (например – заявление за получаване на разрешение за производство) заинтересованите вече няма да прилагат копия от редица документи на хартиен носител, а същите ще се проверяват служебно от администрацията. Става въпрос за: ЕИК; дипломи за завършено висше образование на ръководителите на производство и документи за придобита специалност на персонала; свидетелества за съдимост и копия от трудови договори; документи, свързани с промяна в търговската регистрация; копия от издадени разрешения; удостоверения за вписване в съответните регистри и др.

Това е вторият законопроект на Министерския съвет по темата „намаляване на административната тежест”. Първият касаеше свидетелството за съдимост.

За какво всъщност става въпрос?

В ежедневната си работа отделните административни структури събират и обработват огромно количество от данни за гражданите и бизнеса.

За да бъде извършена определена административна услуга на заинтересования, се налага да се подаде заявление до съответната администрация, което често трябва да бъде съпроводено с редица удостоверителни документи на хартиен носител.

Това налага гражданинът да губи време и материален ресурс, за да се сдобие със съответните удостоверения. Това е съпроводено и със заплащането на административни такси, често необосновани и не малки като размер. Допълнително се налага и заплащането на банкови такси за превод, ако административната структура не е организирала плащане на каса или с ПОС – терминал.

Поставя се въпросът, не може ли администрацията, след като така или иначе разполага с необходимата информация, да я обменя служебно и по електронен път, като не се налага отделният гражданин или бизнесмен да влиза в ролята на приносител на документи, да губи своето време и дори да плаща за това (вместо държавата да му плаща за „куриерската” услуга)?

Може. И това е справедливо, но за целта е нужно в отделните администрации да се поддържат актуални и пълни електронни регистри и между тях да е осигурена възможност за междурегистров обмен на данни.

По този начин с няколко кликвания на мишката съответната проверка ще може да бъде извършена и административната услуга предоставена, без да се налага заявителят да губи време и средства.

С други думи, оказва се, че положението с административното обслужване не е добро,  „намаляването на административната тежест” е само евфемизъм, а точното понятие е „освобождаване на гражданите и бизнеса от административния слугинаж”.

Какво е направено до момента?

Администрацията е определила 12 удостоверителни документа (списък на документите може да видите под статията), които занапред няма да се предоставят на хартия, а ще се проверяват служебно. Направен е анализ, според който в повечето случаи няма пречки административните органи да спрат да ги изискват на хартиен носител, след изменение на съответната нормативна рамка.

Три от документите към настоящия момент не могат да бъдат напълно премахнати на хартиен носител: удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в имотния регистър и удостоверение за сключен граждански брак. Причините за това са липсата на връзка между съответните регистри, недостатъчната пълнота и дигитализация на регистрите и недостатъчната актуалност на данните.

Администрацията е идентифицирала услугите и режимите, към които тези 12 удостоверителни документи имат някакво отношение.

Идентифицирани са и нормативните актове, които следва да се променят. Става въпрос за около 150 нормативни акта, от които 46 закона.

На административните органи е поставена задача да променят подзаконовите нормативни актове, както и да инициират необходимите законови промени.

Екипът на „Отворен парламент” ще продължи да следи и да ви уведомява за това как върви процеса на „ограничаване на административния слугинаж”.

_______________________________

Списък на удостоверителни документи:  

 1. Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенцията по вписванията;
 2. Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
 3. Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
 4. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
 5. Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници”;
 6. Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
 7. Удостоверение за съпруг/съпруга, деца, издавано от общинска администрация;
 8. Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
 9. Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите;
 10. Удостоверение образец УП-7 за размер и вид на пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт;
 11. Удостоверение образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт;
 12. Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.