Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.

Развитието на трансграничното сътрудничество и европейската перспектива на Сърбия обсъдиха в Белград комисиите по външна политика на парламентите на България, Румъния и Сърбия
07.11.2017
Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2018 г.
09.11.2017

Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. В гласуването участваха 213 народни представители, от които 125 гласуваха „за“, а 88 – „против“.

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че в приходната част на бюджета на касата се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 3 860 000 000 лв., което е с 407.2 млн. лв. повече от 2017 г.

Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 3 818 500 000 лв., или с 404.7 млн. лв. повече от 2017 г. Общо разходите и трансферите за 2018 г. са разчетени в размер на 3 860 000 000 лв., което е с 407.2 млн. лв. повече от миналата година.

От сумата за текущите разходи 3 735 800 000 лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2018 г. са разчетени на сума 3 662 100 000 лв., което е повече с 630 100 000 лв. от 2017 г. Предвижда се тези средства да се разпределят както следва: за първична извънболнична медицинска помощ – 207.2 млн. лв. /7.2 млн. лв. повече от 2017 г./; за специализирана извънболнична медицинска помощ – 222.3 млн. лв. /10.0 млн. лв. повече от 2017 г./; за дентална помощ – 157 млн. лв. /10,0 млн. лв. повече от 2017 г./; за медико-диагностична дейност – 80 млн. лв. /2.5 млн. лв. повече от 2017 г./; за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, – 1 млрд. лв. /201.4 млн. лв. повече от 2017 г./; за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 98 млн. лв. /18 млн. лв. повече от 2017 г./; за болнична медицинска помощ – 1 824 600 000 лв. /367.1 млн. лв. повече от 2017 г./; за други здравноосигурителни плащания – 73 млн. лв. /13 млн. лв. повече от 2017 г./.

Народното събрание прие на първо четене и първо четене на промени в Закона за данъка върху добавената стойност.

Source: Новини на Народно събрание