Инспекторатите – вън от проверките на търговските дружества

А защо не и Закон за средната възраст?
03.08.2017
Свидетелството за съдимост остава в миналото
12.10.2017

Инспекторатите – вън от проверките на търговските дружества

На 29.08.2017 г. правителството депозира в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Предлагат се промени в две направления: подобряване на законовата уредба на инспекторатите и въвеждане на принципа на усъвършенстване на качеството в дейността на администрацията

Според действащия Закон за администрацията, инспекторатите са структура в администрацията на пряко подчинение на съответния министър.

Те подпомагат осъществяването на контрол върху администрацията – нещо като „вътрешна сигурност” във всяко министерство, със задача за предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията.

Инспекторатът извършва планови проверки, както и проверки по конкретни сигнали срещу незаконни или неправилни действия на служители от администрацията.

Инспекторатът извършва и проверка на служителите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Може да се каже, че инспекторатите, заедно със звената за вътрешен одит и финансовите контрольори, са основни стожери на превенцията на корупцията. 

Какво предлага правителството?

Дейността на инспекторатите да се разшири, като занапред те ще извършват и проверки по предоставянето на административни услуги.

Инспекторатите обаче, няма да могат да извършват проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и да извършват проверки относно спазването на бюджетната дисциплина. Тази забрана е изрично упомената в законопроекта.

Дейността на инспекторатите в министерствата ще подлежи на оценка от Главния инспекторат на Министерския съвет по ред, определен с наредба, която ще се приеме. В бъдещата наредба ще се регламентират структурата, минималната численост, регламентът за осъществяване на дейността на инспекторите и взаимодействието им със специализираните контролни органи. Сега това се определя с методически указания, утвърдени от министър председателя, по предложение на Главния инспекторат на Министерския съвет.

С наредбата, Министерският съвет ще може да определи и допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят ръководителите на инспекторати и инспекторите. Според сега действащия Закон за администрацията за инспектори се назначават лица, които имат висше образование, степен „магистър” и отговарят на изискванията, установени с Класификатора на длъжностите в администрацията.

Занапред администрацията ще осъществява своята дейност върху основата на принципа за управление на качеството. Ще се внедряват системи за управление на качеството.

Това ще позволи по-широкото прилагане на Европейската обща рамка за самооценка /CAF/ и на модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството /EFQM/.