Едно наум с партийните ръководители

Депутатският кеш
21.08.2017
Отчетността на народните представители
24.11.2017

Едно наум с партийните ръководители

Това предупреждение произтича от текста на проекта на Закон за мерките срещу изпирането на пари на Министерския съвет, депозиран в деловодството на Народното събрание.

Според законопроекта, членовете на управителните органи на политическите партии са сред кръга от лица (”видни политически личности”), наред с държавните глави, министрите, депутатите, върховните съдии, кметовете и други, с които трябва да се внимава, когато се влиза в делови взаимоотношения или се сключват случайни сделки – на стойност над 5 000 евро в кеш и над 15 000 евро във всички останали случаи.

Според проекта на закон, спрямо висшите партийци трябва да се прилагат мерки за разширена комплексна проверка: да се установява произхода на техните средства и да се осъществява текущо и разширено наблюдение върху деловите взаимоотношения с тези лица.

Че партийните ръководители са сред „рисковите групи” от лица, научаваме още от Закона за политическите партии: те „трябва да декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.”.

Това означава, че те трябва да декларират, както собственото си имущество, така и имуществото и доходите и на своите съпрузи/съпруги и ненавършилите пълнолетие деца.