Прагът за плащанията в брой да остане 10 000 лева, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт
18.07.2017
Предизвикателствата пред ЕС, българското председателство, сигурността и възможностите за инвестиции бяха сред темите, които обсъдиха депутатите от комисиите по икономическа политика, по отбрана и по европейски въпроси със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен
20.07.2017

Прагът за плащанията в брой да остане 10 000 лева, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Прагът за плащанията в брой да остане 10 000 лева, реши Народното събрание, което прие на второ четене  промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
С измененията се прецизират текстове, които ще подобрят ефективността на прилагането на закона по отношение на ангажиране на отговорност на трети лица за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица. Разширява се кръгът на лицата, по отношение на които може да се ангажира отговорност.
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова обясни, че с промените се създава възможност данъчната администрация да търси отговорност, когато фирми прехвърлят дяловете си на социално слаби лица.
С промените народните представители въведоха и правилата на две европейски директиви за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Целта е по-ефективна борба с укриването на данъци.
Народното събрание прие процедурни правила за предлагане и избор на управител на НОИ. Предложения ще могат да правят народни представители, парламентарни групи и неправителствени организации чрез парламентарните групи. Номинациите ще се внасят в Комисията по труда, социалната и демографката политика в 14-дневен срок след приемането на правилата, там ще бъде и изслушването на претендентите. Те ще бъдат проверявани за принадлежност към бившите спецслужби.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис. Със законопроекта се прави промяна, свързана с издаването на квалифицираните удостоверения.
Предвижда се Комисията за регулиране на съобщенията да е националният контролен орган, осъществяващ надзора върху дейността на доставчиците на удостоверителни услуги. На нея е възложена и дейността по създаването, поддържането и публикуването на националните доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги. Предвижда се Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ да определя организациите, които следва да сертифицират устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и печати.

Source: Новини на Народно събрание