След разпускането на 43-ото Народно събрание парламентът е обявил само две обществени поръчки – за доставка на електрическа енергия и услуга за достъп и пренос на електрическа енергия

Справка за законодателната дейност и парламентарния контрол на 43-ото Народно събрание
27.01.2017
Новоизбраното 44-то Народно събрание ще проведе първото си заседание на 19 април 2017 г. от 10.00 часа
11.04.2017

След разпускането на 43-ото Народно събрание парламентът е обявил само две обществени поръчки – за доставка на електрическа енергия и услуга за достъп и пренос на електрическа енергия

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с репортаж, излъчен на 21 февруари 2017 г. в централната емисия на БТВ, който съдържа неточна информация за обявените през последния месец и половина обществени поръчки на Народното събрание, съобщаваме следното:

От началото на 2017 г. обществените поръчки, за които има открита процедура или е публикувана обява, са общо девет. Те са за дейности с постоянен, повтарящ се характер, които са необходими и присъщи за всеки възложител. Възлагането им се извършва при спазване на правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки, за което се изисква технологично време.

Само две от обществените поръчки – за доставка на електрическа енергия, услуга за достъп и пренос на електрическа енергия, са обявени след разпускането на 43-ото Народно събрание.

Общата стойност на всички обществени поръчки, обявени от началото на 2017 г., е 1 660 100 лв. без ДДС, а не както се твърди в репортажа, излъчен по БТВ – 4 480 000 лв. с ДДС.

Предметът на поръчките е доставка на електрическа енергия, услуга за достъп и пренос на електрическа енергия, доставка на топлоенергия, предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, ел., ОиВ и други части и консумативи, и доставка и монтаж на озвучителни уредби за заседателните зали.

Средствата за изграждане на пленарна зала, както и за оборудването на залата, са предвидени още през 2016 г. – в т. 1.1. и т. 1.2. на Приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 125 на Министерския съвет от 2016 г. обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., изм. и доп., бр. 46 от 17.06.2016 г., бр. 73 от 16.09.2016 г., изм., бр. 89 от 11.11.2016 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., бр. 99 от 13.12.2016 г.

Информацията може да бъде проверена в публичния Регистър на обществените поръчки на интернет страницата на Агенцията по обществените поръчки и в Профила на купувача на интернет страницата на Народното събрание.

Source: Новини на Народно събрание