Народното събрание прие на второ четене промени в Търговския закон

Когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени
20.12.2016
През 2016 г. Народното събрание е приело 158 закона, 157 решения и една декларация
23.12.2016

Народното събрание прие на второ четене промени в Търговския закон

Народното събрание прие на второ четене промени в Търговския закон, с които се регламентира, че Агенцията по вписванията ще носи отговорност за вредите, причинени на физически и юридически лица, от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията. С измененията се въвежда изискване при прехвърляне на предприятие да бъдат представяни две последователни нотариални удостоверявания – на подписа и на съдържанието на документите за смяна собствеността на предприятието, на дружествени дялове и за взети решения от общите събрания на съдружниците в дружества с ограничена отговорност. Лицата по регистрация в Агенцията по вписванията се задължават да проверяват заверените документи в базата данни на информационната система.
Парламентът прие на първо и на второ четене промени в Закона за защита от дискриминация, внесени от Министерския съвет. С тях се привежда българското законодателство в съответствие с изискванията на директива на Европейския парламент за прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход. С измененията се прецизира понятието „непряка дискриминация“ като се разширява кръгът на лицата, към които се прилага принципът на равно третиране, включвайки и тези, които търпят неблагоприятно третиране наред със защитените лица на основата на тяхната раса, етнически произход и други признаци, регламентирани в закона.
Тримесечна и дневна винетка, както и нова такса за движение по пътищата предвиждат приети на първо четене промени в Закона за пътищата. Народното събрание прие два законопроекта за изменение на закона – на народни представители от парламентарните групи на Реформаторския блок и на Патриотичния фронт и на депутати от ГЕРБ.
Парламентът прие на първо четене законопроект за тълкуване на член от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предложен от народни представители от парламентарните групи на Реформаторския блок и на ГЕРБ. С него се предлага разпоредбите относно вземането на решение за приватизация „за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях“, включени в забранителния списък за приватизация, да се тълкуват в смисъл, че решения за приватизация и/или разпоредителни действия се вземат от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, както по отношение на самите търговски дружества, така и за обособени части от тях, независимо дали последните са изрично изброени или не в списъка.
Следващото пленарно заседание на Народното събрание ще бъде на 11 януари 2017 г.

Source: Новини на Народно събрание