Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за държавната собственост, внесени от Министерски съвет

Народните представители приеха на първо четене промени в Кодекса за застраховането
15.12.2016
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева изпрати съболезнователен адрес до семейството и близките на Гиньо Ганев
18.12.2016

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за държавната собственост, внесени от Министерски съвет

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за държавната собственост, внесени от Министерски съвет.

Предвижда се въвеждането на забрана за участие като самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура на „свързани лица“ при отдаването под наем или при извършването на разпоредителни действия с държавни имоти. В мотивите на вносителя се посочва, че това се прави по предложение на Сметната палата във връзка с извършен одит на областни администрации.

Предлага се прекратяването на съсобственост чрез продажба на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., да се извършва със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол като задължителен елемент от фактическия състав на процедурата. Вносителите посочват, че цели ограничаване на кръга на субектите, които биха могли да придобиват безвъзмездно право на собственост върху такива имоти.

Промените предвиждат възможност за отмяна на актове за общинска собственост по административен ред от областния управител, когато незаконосъобразно е актуван имот – държавна собственост, като общинска собственост. Освен това се предлага при нереализиране на предвидените мероприятия в срок от пет години от придобиването на имотите, общините да прехвърлят собствеността върху тях на държавата. Предвидени са санкции при неспазване на забрана за осъществяване на икономическа дейност от ползвател на държавни имоти.

Source: Новини на Народно събрание