Медийните пакети за националния референдум – равносметката

Сравнение на участието на президентски избори и референдум 2016
18.11.2016
Mедийните пакети – оползотворяването
22.12.2016

Медийните пакети за националния референдум – равносметката

На 6-и ноември 2016 г. бяха проведени президентски избори и национален референдум.

В бюлетината за референдума за пръв път имаше 3 въпроса. 32 субекта се регистрираха за участие в информационно-разяснителната кампания по тях.

Според Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, информационно-разяснителната кампания за референдума се организира от регистрираните в Централната избирателна комисия (ЦИК) инициативни комитети, партии и коалиции, поддръжници на позиция в подкрепа или на алтернативната позиция по всеки един от въпросите. От държавния бюджет се предоставят средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. с ДДС за участниците в кампанията, които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии. На коалициите, в които участват партии с право на държавна субсидия, се предоставят средствата за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите в коалицията, които нямат право на субсидия.

Размерът на средствата, от които можеха да се възползват участващите в кампанията, е определен с решение на ЦИК. Общата сума на пакетите за всички 32 регистрирани субекта, възлиза на 1 248 571 лв.  

Единствено протоколите от заседанията на ЦИК дават информация за разходването на тези средства. В тази връзка екипът ни ги проучи и от тях стана ясно, че 26 от регистрираните участници са се възползвали от медийните си пакети.

В много от случаите по време на заседанията се обсъждат единствено финансовите параметри на договорите. Така за страничен наблюдател не става напълно ясно за какви услуги точно са разпределени средствата от пакетите към част от медиите.

Прави впечатление, че в някои от заседанията членовете на ЦИК разискват разгорещено обявените от медиите тарифи. Пример за това намерихме в протокола от 10 октомври, когато говорителят на ЦИК Цветозар Томов при обсъждането на заявки за договори с ТВ Евроком, гласува против със следните аргументи: “Колеги, отново гласувах “против”… Ще ви обърна внимание на това, че в едно от запитванията на телевизия “Евроком“ като цена за участие в предаване, е обявена 9 хил. лв., а в тарифата, публикувана от “Евроком“ цената за участие в предаване е 1 500 лв. Разликата е шест пъти.” Въпреки това впоследствие договорите са одобрени.

Дебати в Комисията се водят и за обхвата на медиите и за ефекта от разяснителна кампания, която би достигнала до крайно ограничен кръг от гласоподаватели. На заседанието на 20 октомври Ивайло Ивков коментира: “Няма да подкрепя този договор, тъй като се касае за медия, чийто тираж по никакъв начин не може да обслужи целите, а именно въздействие на широк кръг от гласоподаватели в Националния референдум. Считам, че цените не са съобразени с нормалната пазарна конюнктура за медия с такъв тираж и считам, че това е значителна част от предоставените държавни средства на този инициативен комитет – близо една трета, и не е оправдано по никакъв начин да бъде използвана за разяснителна кампания именно в тази медия“. Тук става въпрос за договор на стойност 12 500 лв. между Инициативен комитет, представляван от Станислав Косаков и рекламна агенция “Евромедия“ ООД в полза на в. “Земя”, с издател Светлана Шаренкова.

Подобни дебати са препратка към решението, което ЦИК първоначално приема за реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в националния референдум. В него комисията решава, че тези средства от държавния бюджет ще се насочват само към доставчиците на медийни услуги – телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж. След обжалване от участник в кампанията, Върховният административен съд отменя изискването за национален обхват и национален тираж на медиите със свое решение от 6 октомври, 2016 г. 

Спорове в Комисията предизвиква и разпределянето на средства от медийните пакети към доставчиците на онлайн услуги за информационно-разяснителната кампания на референдума. ЦИК не действа последователно при вземането на решения по отношение  на договори с онлайн медии. Така веднъж приема за доставчик дадени медии, а в друго заседание отхвърля договори със същите, изтъквайки за причина, че те са онлайн.

В рамките на информационно-разяснителната кампания съгласно протоколите от заседанията на ЦИК са отпуснати средства по договори на обща стойност 834 049 лв. с ДДС. Подробна справка представяме по-долу:

  %d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8_%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8

Според окончателния доклад на Съвета за електронни медии от наблюдение върху радио- и телевизионни програми: “Информационно-разяснителната кампания за референдума беше слаба като отразяване в електронните медии. Не прозвуча ясно позицията на политическите сили с много малки изключения. Кампанията за референдума беше пренебрегната за сметка на кампанията за избор на президент и вицепрезидент, която концентрира „интереса“ на медиите. Малкото на брой форми на разяснителна кампания не бяха разнообразни и като жанрова форма.

В тази връзка в следващата публикация ще представим подробна информация в кои медии са били насочени медийните пакети на различните участници.