Парламентът прие на първо четене законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД за АЕЦ "Белене"

Сътрудничеството в областта на културата и образованието беше основна тема на срещата на заместник-председателя на парламента Димитър Главчев с ректора на Пекинския университет за чужди езици и култури
18.09.2016
Обявяването на Независимостта е събитие, което връща страната ни в семейството на независимите европейски държави, заяви във Велико Търново заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев
21.09.2016

Парламентът прие на първо четене законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД за АЕЦ "Белене"

Парламентът прие на първо четене Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Националната електрическа компания“ ЕАД, внесен от Министерския съвет. В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че целта на законопроекта е да се осигурят финансови средства на НЕК за заплащане на присъдените суми по арбитражно дело във връзка с проекта АЕЦ „Белене“.

Според законопроекта НЕК не заплаща лихви за ползваната помощ и не предоставя обезпечения. За да се спазят правилата за държавните помощи, в законопроекта е предвидено възмездната финансова помощ да се предостави на НЕК след положително решение от страна на Европейската комисия.

В доклада на комисията се посочва и хронологията на казуса. През 2004 г. Министерският съвет е взел решение за изграждане на ядрена централа АЕЦ „Белене“, а през 2005 г. е определил проекта за обект с национално значение. На 29.11.2006 г. между НЕК и „Атомстройекспорт“ АД /“АСЕ“/ е подписано споразумение, с което страните се ангажират да сключат бъдещ договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене“.

Срокът за сключване на договора многократно е удължаван, но договор не е подписан. На 05.11.2008 г. е подписано Допълнение 5 към Споразумението от 29.11.2006 г. за поръчка и производство на оборудването с дълъг цикъл на производство за блокове 1 и 2, възлизащо на стойност 673 932 836 евро. На 28.11.2008 г. е извършено авансово плащане по Допълнение 5 от 5.11.2008 г. на стойност 89 409 321 евро. На 29.03.2012 г. Министерският съвет е приел решение, с което отменя решението за определяне на енергиен обект „Ядрена централа на площадка „Белене“ като обект с национално значение.

С решение от 29.03.2012 г. Народното събрание подкрепя действията на правителството за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене“. Междувременно пред Международния арбитражен съд /МАС/ при Международната търговска камара в Париж /MTK/ е образувано арбитражно дело между АСЕ и НЕК във връзка с изграждането на АЕЦ „Белене“. На 14.06.2016 г. МАС постановява решение по Арбитражното дело, с което наред с другото осъжда НЕК да заплати на АСЕ дължимите суми за произведеното оборудване съгласно Допълнение 5.

Решението е окончателно и задължително за страните и следва да се изпълни незабавно. Швейцарското право също постановява, че арбитражното решение става окончателно, считано от датата на неговото получаване – 15.06.2016 г. С решението МАС осъжда НЕК да заплати на АСЕ сума, както следва: главница към 02.05.2015 г. в размер на 402 903 952 евро; разходи за изграждане към 02.05.2015 г. в размер на 3 052 066 евро; съдебни разноски в размер на 10 663 489 евро; лихва до 01.05.2015 г. в размер на 137 300 449 евро, лихва за периода от 02.05.2015 г. до 19.09.2016 г. в размер на 75 037 639 евро. Общо към 19.09.2016 г. дължимата от НЕК сума по арбитражното решение е в размер на 628 957 596 евро.

Дължимата лихва от 20.09.2016 г. до 31.12.2016 г. ще бъде в размер на 17 272 536 евро или ако НЕК плати в края на годината задължението си към АСЕ, същото ще бъде в общ размер на 646 230 132 евро.

В доклада на комисията се посочва още, че към настоящия момент НЕК не разполага с финансов ресурс за заплащане на присъдените суми по арбитражното решение. От съществено значение за НЕК е спирането на начисляване на лихви за забава /в размер на над 60 млн. евро. Годишно/, произтичащи от арбитражното решение. Към момента НЕК няма възможност за извършване дори и на частично плащане по решението.

В периода 2013 – 2016 г. БЕХ е емитирал две облигационни емисии на международните капиталови пазари на обща стойност 1,050 млн. евро /2,054 млн. лева/ с цел осигуряване на ликвидност за НЕК и намаляване на междуфирмената задлъжнялост в сектор „Енергетика“. В съответствие с практиката на дълговите капиталови пазари, БЕХ е поел ангажименти за спазване на определени нива на финансови коефициенти. Предвид горното възможностите на БЕХ за привличане на допълнително външно финансиране към настоящия момент са изчерпани, се посочва в доклада.

Възможният подход за осигуряване на финансови средства на НЕК за изплащане на дължимите към АСЕ суми е предоставяне на възмездна финансова помощ по реда на текст от Закона за публичните финанси чрез бюджета на Министерство на енергетиката, като НЕК не следва да заплаща лихви за ползваната помощ и не следва да предоставя обезпечения, се отбелязва в доклада.

Source: Новини на Народно събрание