Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт

Развитието на двустранните отношения и парламентарната дипломация бяха основни теми на разговора на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с министъра на отбрана на Гърция Панос Каменос
25.07.2016
Парламентът избра Карина Караиванова – Ганозова за председател на Комисията за финансов надзор
27.07.2016

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт

Магистратите ще декларират членството си в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, при наличието на такова. Това решиха депутатите, които приеха изцяло на второ четене промените в Закона за съдебната власт, внесени от Министерския съвет.

Според приетите изменения всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет /ВСС/, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност трябва да подадат пред съответната колегия на ВСС декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения. Колегиите на ВСС ще водят централен публичен регистър на декларациите.

Съдии, прокурори и следователи ще подават декларация от две части за имущество и интереси пред Инспектората към Висшия съдебен съвет /ВСС/,  реши още парламентът. Магистратите ще подават и декларация за промяна в декларирани обстоятелства в заявлението за имущество и интереси. Това ще става в случаите: участие в търговски дружества, за договори с лица, извършващи дейност в областта на магистрата, както и за данни за лица, към дейността, на които деклариращият има частен интерес. Документите ще се съхраняват за срок от 10 години, след което ще се унищожават от комисия.

Инспекторатът към ВСС ще води и поддържа електронни публични регистри на декларациите и на влезли в сила наказателни постановления. Депутатите записаха определения за конфликт на интереси, частен интерес, облаги, както и какво може да предизвика проверка.

Съдия, прокурор или следовател може да бъде командирован при необходимост за не повече от 12 месеца с предварителното му писмено съгласие, прие парламентът. В изключителни случаи той може да бъде командирован и без неговото съгласие за срок до три месеца.  Командировката ще се извършва след преценка на професионалния му стаж и опит и оценка от атестация и становище от прекия му административен ръководител.

Магистрат може да бъде командирован от съответната колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ с писменото му съгласие. Когато срокът на командироването надвишава една календарна година, щатната длъжност, заемана от магистрата, се освобождава. След изтичане на срока лицето се възстановява на заеманата щатна длъжност в същия орган на съдебната власт.

 

Source: Новини на Народно събрание