Всички лица, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, прие на първо четене парламентът

Депутатите приеха промени в Закона за професионалното образование и обучение на второ четене
19.07.2016
Председателят на парламента Цецка Цачева изпрати съболезнователни адреси до председателите на Бундесрата и Бундестага на Германия и до председателя на Ландтага на провинция Бавария
22.07.2016

Всички лица, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, прие на първо четене парламентът

Всички лица, извършващи хотелиерство, включително тези, които са започнали производство по категоризация, са длъжни да водят регистър за настанените туристи със състав на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Това предвиждат промени в Закона за туризма, които парламентът прие на първо четене. Измененията са внесени от Министерски съвет.

Въведеното задължение обвързва лицата, извършващи хотелиерство в места за настаняване, спадащи както към клас „А“, включващ хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, така и към клас „Б“ – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, включително в туристически хижи, туристически информационни центрове, туристически спални и др.

Досегашният режим предвижда да се водят регистри за настанените туристи от лицата, извършващи хотелиерство, на хартиен носител, като месечно информацията трябва да се изпраща на общините. Този ред, според вносителя на измененията, не осигурява достатъчна проследимост и отчетност на поднадзорните лица и не дава възможност за адекватно регистриране на чуждестранните туристи, в съответствие с изисквания на чл. 28 от Закона за чужденците в Република България.

С промените се въвежда ново изискване за лицата, извършващи хотелиерство в места за настаняване от клас „А“, да водят регистър чрез централизира информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп или чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронно управление. Предвид по-голямата финансова тежест за хотелиерите, упражняващи дейност в обектите от клас „Б“ (в туристическите хижи, туристическите информационни центрове, туристическите спални, ротелите, ботелите и флотелите), е предвидено те да могат да водят регистъра на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма.

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, предложени от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова /ГЕРБ/ и група народни представители.

Приети бяха и докладите за дейността на Прокуратурата на Република България и разследващите органи за 2014 г. и 2015 г., както и  за дейността на съдилищата и на административните съдилища за същия период. За 2014 г. е отчетено намаляване на общата регистрирана престъпност в страната с 10 процента, а за 2015 г. – с 5,4 на сто.

Парламентът ратифицира меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния и Върховния щаб на съюзническите сили в Европа /SHAPE/ за Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО. Целта на документа е да се определят конкретните условия и договорености, по които щабните елементи ще бъдат установени, ще оперират и ще бъдат поддържани в мирно време, криза, конфликти и война. С него се определят правните, финансовите и други аспекти по установяването на щабните елементи в шестте страни-домакини.

Народните представители ратифицираха техническо споразумение между 11 държави за Европейската програма за тактически въздушен транспорт и създаването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт. То регламентира бъдещото организиране, финансиране и осъществяване на тактически тренировки, курсове и симпозиуми по направлението „Операции и подготовка“ на програмата за Европейски флот за въздушен транспорт.

Депутатите ратифицираха и Спогодбата между България и Черна гора за социална сигурност. Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като при необходимост те се сумират за преценяване на правото и определяне на продължителността на обезщетенията, включени в материалния обхват на спогодбата.

 

Source: Новини на Народно събрание