Парламентът одобри на първо четене проект на нов закон за независимия финансов одит

Парламентът разреши образуването на секции извън дипломатическите и консулските представителства в чужбина, общият им брой в една държава не може да надвишава 35
12.07.2016
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри Националния събор на народното творчество и животновъдство "Рожен 2016"
14.07.2016

Парламентът одобри на първо четене проект на нов закон за независимия финансов одит

Парламентът одобри на първо четене проект на нов закон за независимия финансов одит. С него се транспонират в националното законодателство разпоредбите на директива и регламент на ЕС.

Новият закон регламентира укрепването на публичния надзор над регистрираните одитори чрез повишаване на независимостта му и чрез предоставяне на адекватни правомощия, включително и за разследване, налагане на санкции и приемане на надзорни мерки. Повишава се ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за постигане на високо качество на задължителния одит чрез допълнително докладване пред одитния комитет и подобряване на комуникацията с регистрирания одитор.

Законопроектът гарантира в по-висока степен независимостта на регистрираните одитори, като се забранява предоставянето на определени услуги извън одита.

Той предвижда минимален срок на договора за задължителен одит една година и максимален срок за одиторско дружество за одит на предприятие от обществен интерес до седем години, като за отговорния одитор, изпълняващ одита от името на одиторско дружество, максималният срок е четири години.

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ще носи крайната отговорност за надзора върху придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите от други държави-членки на Европейския съюз, и от трети държави. Комисията отговаря за приемането и спазването на стандартите за професионална етика, за вътрешния контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и за извършването на финансов одит и свързаните с него услуги.

Депутати от всички парламентарни групи отбелязаха нуждата от този закон, но направиха и някои забележки по проекта, сред които и за предвидените съвместни одити. Парламентът реши срокът за предложения по този законопроект между първо и второ четене да бъде удължен на 14 дни.

Парламентът прие на първо четене и промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

В доклада на Комисията по земеделието и храните се посочва, че част от текстовете предвиждат промяната на предназначението на общинските пасища и мери. Отменят се текстовете, регламентиращи случаите, в които се допуска промяна на предназначението на тези земи за неземеделски нужди. Урежда се процедурата за промяна на начина на трайно ползване на общинските пасища и мери за други земеделски нужди. Промяната ще се извършва с решение на общинския съвет, при условие че имотът е изключен от обхвата на специализирания слой „Постоянно затревени площи“ и за него е представен документ от РИОСВ, че няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии.

 

Source: Новини на Народно събрание