Има ли „отлив на изборни туристи“ след административните проверки?

Мажоритарната избирателна система във Великобритания. Да сменим ли пропорционалната система с мажоритарна?
06.08.2015
Кметове „многомандатници“
22.10.2015

Има ли „отлив на изборни туристи“ след административните проверки?

В края на месец юни Институт за развитие на публичната среда публикува карти, показващи резултатите от обработени данни на ГД ГРАО относно регистрациите по постоянен и настоящ адрес за периода февруари – април, 2015 г.

Анализът на данните показа, че Софийска област е на 3 място по увеличение на броя регистрации по настоящ адрес за периода февруари-април 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. Нарастването е 4.3 пъти.

В Община Горна Малина има 1 017 нови регистрации за изследвания период на 2015 г. (февруари – април), срещу 53 за миналата година. Това я нарежда на седмо място сред общините, засегнати в най-голяма степен от ‘изборен туризъм’. В общината по настоящ адрес живеят общо 5 325 души.

Интересен пример от общината е село Горно Камарци, където за този период (февруари – април,2015 г.) новите регистрации по настоящ адрес са 206, срещу 15 за миналата година, а за цялата 2014 г. те са общо 27. Жителите на селото, преди новорегистрираните желаещи да заживеят на територията му, са едва 217. За периода февруари – април 2015 г. само 3-ма души са се дерегистрирали по настоящ адрес. В месеците с рекорден брой регистрации само 1 човек се е регистрирал по постоянен адрес, т.е. само един е решил да се установи трайно в селото.

На предишните местни избори през 2011 г. кметове се избираха в населени места с над 350 души и в това село избори за кмет на кметство не е имало. Този октомври обаче, в Горно Камарци ще си избират пряко кмет след промяната в закона, която предвижда, че населените места с над 100 жители стават кметства. Може би именно това обяснява интереса към „заселване“ в селото.

Ако новорегистрираните подадат заявление в 14 – дневен срок преди изборите, те ще могат да гласуват по настоящ адрес за кмет на Горно Камарци.

Съгласно чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация (ЗГР), адресната регистрация на дадено лице се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. За да бъде извършена адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи – документ за собственост; документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота. Необходимо е и представянето на писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично. За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят описаните по-горе документи.

Всяко лице е длъжно в срок от 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.
При промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се регистрират на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да го обитават.

Последните поправки в Закона за гражданска регистрация от юли 2015 г., задължават кметовете на общини или на райони не по-късно от края на месец юли да издадат заповеди за определяне на комисии, които да извършат проверка за спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. В състава на такава комисия трябва да се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случай че кметът не издаде заповедта в срока по изречение първо, тя се издава от областния управител.

Адекватната работа на тези комисии по проверка на документите дали новите регистрации са направени при спазване на Закона за гражданската регистрация, би дала възможност да не се подмени вотът на местните хора.

Спазвайки разпоредбите на Закона за гражданската регистрация, на 23 юли със Заповед № 244/23.07.2015 г. кметът на Горна Малина съставя комисия за проверка на извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. В нейният състав влизат представители на общинската администрация – в лицето на секретаря на общината, на Областна администрация Софийска област, на териториално звено ГРАО София Област и на Областна дирекция на МВР – София.

Извършените регистрации и дерегистрации за периода на проверката по настоящ и постоянен адрес, според данните на ГД ГРАО са, както следва:

След като създадената комисия завършва своята проверка на Интернет страницата на община Горна Малина е публикувана Заповед N 293/19.08.2015 г. на кмета на общината. В нея са описани направените в нарушение на закона регистрации на територията на общината. Те, според заповедта на кмета, следва да бъдат заличени в тридневен срок след публикуването на заповедта.

Общият брой заличени адресни регистрации, извършени на територията на община Горна Малина, е 88, от които 84 са по настоящ адрес, а 4 са по постоянен адрес (всички в с. Априлово).

Над половината от заличените регистрации – общо 44, са в с. Горно Камарци.

Причините за тяхното заличаване съгласно извършената проверка, са:

  • 12 от регистрациите са на адрес на сграда, представляваща фурна и по този начин са в нарушение на чл. 92 от ЗГР – имотът не е предназначен за жилищни нужди;
  • 11 от регистрациите са на адреси, за които няма документи за жилищна площ, което също противоречи на чл. 92 от ЗГР;
  • 21 от регистрациите са в нарушение на чл. 99а от ЗГР, което предполага, че новорегистрираните не отговарят на изискването да не надвишават повече от 2 пъти обичайния брой на обитаващите.

Така населението на село Горно Камарци, въпреки желаещите да живеят във фурна, на които това е отказано, се е увеличило с 89 % в последните месеци преди изтичане на крайния срок за адресна регистрация, който би позволил на новите жители гласуване на предстоящите местни избори на 25-ти октомври тази година.

Дали в селото знаят колко привлекателно е станало то за нови жители? Едва ли. Ще го научат в деня на изборите, когато се отворят урните.

Дали жителите на община Горна Малина знаят, че са се увеличили с близо 20 % само за 3 месеца в началото на тази година?

Дали ще бъде подменен вотът на местните хора е въпрос, който остава.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в