Ще има ли подкрепа за НПО от държавата?

Възможен ли е партийният консенсус в законотворчеството
09.06.2015
Туристически дестинации в годината на Местни избори – 2015 (итория 1)
21.06.2015

Ще има ли подкрепа за НПО от държавата?

На 05.06.2015 г. на сайта за обществени консултации е публикуван поредният текст на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Този път мотивите към проектозакона са съпроводени с формуляр за частична оценка на въздействието в съответствие с приетата концепция за оценка на въздействието на законодателството от Съвета за административната реформа. Предишният текст на промените, с които ви запознахме, бе публикуван в края на 2014 г. Сравнението между старите и новите текстове показва развитието на идеите в областта на тази правна регулация в резултат на проведените обществени обсъждания. Потвърдена е идеята за подобряване на партньорството между институциите и гражданското общество чрез създаване на Съвет за развитие на гражданското общество. Предвижда се Съветът да е консултативен орган към Министерския съвет с представителни, координационни и информационно-аналитични функции.

Новият законопроект предвижда юридическите лица с нестопанска цел да имат мнозинство в съвета, което е развитие в сравнение със стария текст на законопроекта, който предвиждаше в Съвета да участват равен брой представители на държавата – министри или заместник-министри, определени от Министерския съвет и на гражданските организации. В новия текст са описани и процедурите за номиниране и избор на представители на НПО. Предвижда се публично обявяване на процедурата на интернет страницата на Портала за консултативните съвети; предварителна регистрация на всички организации, които желаят да участват в избора; номиниране на кандидати от организациите; избор на кандидатите, чрез гласуване на предварително регистриралите се. В стария текст процедурата и критериите за номиниране и избор на представители на НПО в съвета не бяха разписани изрично. Предвиждаше се те да се уредят допълнително в правилник за организацията и дейността на съвета, който се одобрява от Министерския съвет.

И старият, и новият текст предвиждат създаването на Фонд за подкрепа на гражданските инициативи, който да насърчава и оказва финансова подкрепа на инициативи на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност. Законопроектът предвижда средствата, планирани за фонда за всяка следваща година, да не могат да са по-малко от средствата, предоставяни през предходната бюджетна година.

И тук наблюдаваме подобрение в правната регламентация: възприето е предложението на част от гражданските организации да не се създава поредната бюрократична структура с управителен съвет и изпълнителен директор, а да се обособи финансов ресурс, чието управление да се възлага за срок от три години на оператор – юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза. Изборът на този оператор ще се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс. Първата процедура за възлагането на оператор на управлението на Фонда за подкрепа на гражданските инициативи ще се проведе в срок от 6 месеца от влизането на закона в сила. Операторът ще организира всяка година конкурси за финансиране на проекти по приоритети, определени от Съвета за развитие на гражданското общество. Първият конкурс за проектно финансиране на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза ще се проведе в срок до 9 месеца от влизането на закона в сила.

Законопроектът предвижда преминаване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от регистрите към окръжните съдилища към Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.

Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел става част от Търговския регистър, който променя наименованието си на Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Целта на тази трансформация е да се ускори процедурата по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел и да се намалят свързаните с нея такси; да се създаде възможност за електронно подаване на документи; да се облекчи регулаторната и административната тежест, налагани на юридическите лица с нестопанска цел; да се повиши публичността, прозрачността и отчетността на юридическите лица с нестопанска цел; да се облекчи дейността на окръжните съдилища.

Предвижда се премахването на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието и вливането му в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Юридическите лица с нестопанска цел ще са длъжни да се пререгистрират в срок до 31 декември 2018 г.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.