Ще се отворят ли данните за работата на българския парламент?

Още идеи срещу „изборния туризъм“
04.06.2015
Рецептата за лечение на корупцията е почти готова
08.06.2015

Ще се отворят ли данните за работата на българския парламент?

На официалната страница на Народното събрание е обявена обществена поръчка, с идентификационен номер 261,за “Надграждане на съществуващата уеб базирана Интегрирана информационна система (ИИС) на Народното събрание (НС) и на официалния уеб портал на НС с четири нови информационни регистъра и модул за оповестяване на информацията съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) и осигуряване на пълна поддръжка на уеб базираната Интегрирана информационна система (ИИС) на Народното събрание (НС) и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях”.

Публикуването на данни във връзка със състава и дейността на Народното събрание носи висока стойност не само за гражданите, но и за журналисти, неправителствени организации, академичната общност.

Осъществявайки дейността си в съответствие с демократичните принципи, българският парламент събира и използва данни за и от името на гражданите, които са го избрали. В този смисъл държавното управление трябва да прилага съвременни механизми, чрез които да насърчава участието на гражданите в процеса на вземане на решения. Пътят към разрешаването на тази задача e преходът към отворено управление.

От информацията, която публикуваната обществена поръчка предоставя, става ясно, че тя не е съобразена с Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни, 2013 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Изискванията, залегнали в техническото задание на поръчката, включват публикуването на информация във формати като PDF и RTF, което изключва възможността за вторично използване на данните и тяхната машинна обработка. Надеждната повторна обработка се нуждае от ясно обособени връзки между отделните информационни обекти, които съществуват в системите на НС, но техническото задание не предвижда тяхното публикуване.

В тази връзка – предоставяната от институциите информация трябва да бъде съобразена с необходимостта от публикуването на фино гранулирани данни, със съответните им релации. Този подход би осигурил надеждната повторна обработка на данните, както и широк кръг анализи, изследвания и обобщения за дейността на Народно събрание.

В заключение, темата за публичност, отчетност и повторна употреба на данните, публикувани от държавните институции, е основен акцент и в инициативата Open Government Partnership (OGP), от която България е част от септември 2011 г.

За да бъде обновяването на интернет страницата на Народното събрание в полза на активното гражданско общество, Институт за развитие на публичната среда се обърна към Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева за съдействие, за да може в съдържанието на поръчката да залегнат изискванията за повторна употреба на данни по Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни, 2013 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в 
  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на „Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Институт за развитие на публичната среда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.